Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване - по спецификация E-mail
There are no translations available.

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (908482)

Номер на поръчката:

01666-2019-0007

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване” – по спецификация.

 

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване” – по спецификация  по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Периферни устройства и носители на информация; Обособена позиция № 2 – „Специализирани принтери”; Обособена позиция № 3 – „Копирна машина висок клас”.

Краен срок за получаване на оферти:

27/05/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 25.04.2019 г., 12.30 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 25.04.2019 г., 12.30 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 25.04.2019 г., 12.30 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 25.04.2019 г., 12.30 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 28.06.2019 г., 15.30 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 28.06.2019 г., 15.30 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 28.06.2019 г., 15.30 часа)

 Решение

 (Публикувано на 28.06.2019 г., 15.30 часа)

 Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 02.09.2019 г., 14.00 часа)

 договор

 (Публикувано на 02.09.2019 г., 14.00 часа)

 договор

 (Публикувано на 02.09.2019 г., 14.00 часа)

 Обявление за приключен договор

 (Публикувано на 16.09.2019 г., 15.30 часа)

 Обявление за приключен договор

 

 (Публикувано на 18.11.2019 г., 10.30 часа)

 
Организиране на обучения в областта на защитата на комуникационните и информационните системи (КИС)
There are no translations available.

 Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП (Публикувано на 05.03.2019 г., 12.13 часа)

 Становище а извършена проверка от външен експерт по чл. 229а от ЗОП (Публикувано на 05.03.2019 г., 12.15 часа)

Име:

Организиране на обучения в областта на защитата на комуникационните и информационните системи (КИС)

Номер на поръчката в РОП:

01666-2019-0006

Описание:

Предметът на поръчката включва организиране и провеждане на 13 бр. специализирани обучения в областта на комуникационните и информационните системи, както следва:

1. CompTIA Security+ Certification или еквивалентно — 6 бр. участници.

2. EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH) или еквивалентно — 5 бр. участници.

3. EC-Council Licensed Penetration Tester (LPT) или еквивалентно — 2 бр. участници.

4. EC-Council Computer Hacking Forensics Investigator (CHFI) или еквивалентно — 2 бр. участници.

5. EC-Council Certified Security Analyst (ECSA) или еквивалентно — 4 бр. участници.

6. Linux Professional Institute ниво LPIC-1: Linux administrator или еквивалентно — 10 бр. участници.

7. Linux Professional Institute ниво LPIC-2: Linux Engineer или еквивалентно — 12 бр. участници.

8. Linux Professional Institute ниво LPIC-3: Linux Enterprise Professional Certification или еквивалентно — 9 бр. участници.

9. Въведение в програмирането с Java или еквивалентно — 6 бр. участници.

10. Advanced C++ или еквивалентно — 5 бр. участници.

11. Introduction to programming — Microsoft course #10975A или еквивалентно — 1 бр. участник.

12. Паралелно програмиране на C с използване на MPI и OpenMP, nVidia CUDA, OpenCL или еквив. — 4 бр. участници.

13. Програмиране на C/C++ с Qt/GTK или еквив. — 4 бр. участници

Краен срок за получаване на оферти за участие:

08/04/2019 17:30

Решение за откриване

(Публикувано на 05.03.2019 г., 10.03 часа)

Обявление за поръчка

(Публикувано на 05.03.2019 г., 10.05 часа)

Документация с приложения

(Публикувано на 05.03.2019 г., 10.15 часа)

еЕЕДОП

(Публикувано на 05.03.2019 г., 11.17 часа)

Протокол

 (Публикувано на 07.05.2019 г., 17.45 часа)

Доклад

 (Публикувано на 07.05.2019 г., 17.55 часа)

Решение за определяне на изпълнител

 (Публикувано на 07.05.2019 г., 17.57 часа)

Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 12.07.2019 г., 16.42 часа)

Договор с приложения

 (Публикувано на 12.07.2019 г., 16.43 часа)

 Обявление приключен договор

 (Публикувано на 21.01.2020 г., 14.15 часа)

 

 

 
„Доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника” – по спецификация
There are no translations available.

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898406)

Номер на поръчката:

01666-2019-0005

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника” – по спецификация

 

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника” – по спецификация по обособени позиции:- Обособена позиция № 1 – „Оборудване за оптични мрежи”; - Обособена позиция № 2 – „Материали и оборудване за комуникация”; - Обособена позиция № 3 – „Двойка медиа конвертори, единият от които TEMPEST Level A”;- Обособена позиция № 4 – „Измервателни low-loss RF - кабели за прецизни измервания в диапазона DC - 18 GHz”; - Обособена позиция № 5 – „Аудио аксесоари”

Краен срок за получаване на оферти:

04/04/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 05.03.2019 г., 09.05часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 05.03.2019 г., 09:06 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 05.03.2019 г., 09:07 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 05.03.2019 г., 09:29 часа)

 Разяснения

 (Публикувано на 11.03.2019 г., 17:15 часа)

 Разяснения

 (Публикувано на 21.03.2019 г., 15:25 часа)

 Разяснения

 (Публикувано на 25.03.2019 г., 10.40 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 07.05.2019 г., 13.48 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 07.05.2019 г., 13.50 часа)

 Решение за определяне на изпълнител

 (Публикувано на 07.05.2019 г., 13.53 часа)

 Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 27.05.2019 г., 13.40 часа)

 Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 29.07.2019 г., 14.30 часа)

 договор

 (Публикувано на 29.07.2019 г., 14.30 часа)

 договор

 (Публикувано на 29.07.2019 г., 14.30 часа)

 информация за приключен договор

 

 (Публикувано на 02.09.2019 г., 09.30 часа)

 

 информация за приключен договор

 (Публикувано на 11.12.2019 г., 16.00 часа)

 
Доставка на офис обзавеждане по спецификация за целите на проект BG65ISNP001-6.006-0004-C01 E-mail
There are no translations available.

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897246)

Номер на поръчката:

01666-2019-0004

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на офис обзавеждане по спецификация“ за целите на проект BG65ISNP001-6.006-0004-C01

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на офис обзавеждане по спецификация“ за целите на проект BG65ISNP001-6.006-0004-C01 „Създаване на Център за изследване на сигурността на комуникационни и информационни системи на стратегически обекти, част от критичната инфраструктура” по договор № 812108-70/03.10.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Национална програма на България за подпомагане от Фонд „Вътрешна сигурност”, съфинансиран от Европейския съюз.

Краен срок за получаване на оферти:

04/04/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 01.03.2019 г., 11:12 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 01.03.2019 г., 11:14 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 01.03.2019 г., 11:26 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 01.03.2019 г., 11:29 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 23.05.2019 г., 11:40 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 23.05.2019 г., 11:40 часа)

 Решение

 (Публикувано на 23.05.2019 г., 11:40 часа)

Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 22.07.2019 г., 10:40 часа)

Договор с приложения

(Публикувано на 22.07.2019 г., 10:40 часа)

 Обявление за приключване на договор

 

(Публикувано на 29.01.2020 г., 12:44 часа)

 
Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация
There are no translations available.

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896389)

Номер на поръчката:

01666-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация, по обособени позиции: - Обособена позиция № 1 „Дънна платка”; - Обособена позиция № 2 „Процесор”.

Краен срок за получаване на оферти:

29/03/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 17:12 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 17:14 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 17:26 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 17:29 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 24.04.2019 г., 16:39 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 24.04.2019 г., 16:41 часа)

Решение за определяне на изпълнител

 (Публикувано на 24.04.2019 г., 16:43 часа)

Решение за изменение на решение за определяне на изпълнител

 (Публикувано на 19.06.2019 г., 16:57 часа)

Обявление за възложена поръчка

(Публикувано на 01.07.2019 г., 17:37 часа)

Договор с приложения

(Публикувано на 01.07.2019 г., 17:35 часа)

Обявление за приключване на договор

(Публикувано на 15.08.2019 г., 09:51 часа)

Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 19.08.2019 г., 16:45 часа)

Договор с приложения

 (Публикувано на 19.08.2019 г., 16:47 часа)

Обявление за приключване на договор

(Публикувано на 13.09.2019 г., 17:05 часа)

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 24