"Доставка на униформени облекла и работно облекло – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност"
There are no translations available.

Име:

Доставка на униформени облекла и работно облекло – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност”

Описание:

 Обществената поръчка за доставка на униформени облекла и работно облекло – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” е в съответствие с техническата спецификация и посочените условия на Възложителя 

Събиране на оферти с обява

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

(Публикувано на 02.07.2019 г., 16:50 часа)

Краен срок за получаване на оферти:

 22/07/2019 г. до 17:30

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

 (Публикувано на 16.07.2019 г., 10:57 часа)

Приложения към обява

 (Публикувано на 02.07.2019 г., 16:50 часа)

Разяснения

 (Публикувано на 10.07.2019 г., 17:32 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 31.07.2019 г., 12:00 часа)

 
Предоставяне на комплексна услуга по организация на събития в рамките на проект BG65ISNP001-6.006-0002.C01
There are no translations available.

Документ:

Социални и други специфични услуги - обществени поръчки (Директива 2014/24/ЕС) (923727)

Номер на поръчката:

01666-2019-0011

Процедура:

Открита процедура

Име:

Предоставяне на комплексна услуга по организация на събития в рамките на проект BG65ISNP001-6.006-0002.CO1 по фонд Вътрешна сигурност, съфинансиран от ЕС

Описание:

Комплексната услуга включва логистично и техническо обезпечаване, хотелско настаняване, изхранване, осигуряване на зала и оборудване /озвучаване и презентационна техника/, кафе-паузи, транспорт на територията на страната, за провеждане на 6 обучения по проект BG65ISNP001-6.006-0002.C01

Краен срок за получаване на оферти за участие:

28/08/2019 17:30

Документация за участие:

  (Публикувано на 25.07.2019 г., 11:45 часа)

 Разяснения

 (Публикувано на 12.08.2019 г., 15:45 часа)

 Разяснения

 (Публикувано на 14.08.2019 г., 16:25 часа)

 Разяснения

 (Публикувано на 20.08.2019 г., 17:25 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 08.10.2019 г., 11:45 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 08.10.2019 г., 11:45 часа)

 Решение

 (Публикувано на 08.10.2019 г., 11:45 часа)

 Договор

график

Допълнително споразумение

  (Публикувано на 13.12.2019 г., 16:00 часа)

 Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 13.12.2019 г., 16:00 часа)

 

 

 
„Организиране на срещи/обучения”по проектBG65ISNP001-5.012 - 0006
There are no translations available.

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916724)

Номер на поръчката:

01666-2019-0009

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Организиране на срещи/обучения” по проектBG65ISNP001-5.012 – 0006

 

Описание:

Организиране на срещи/обучения” по проектBG65ISNP001-5.012 – 0006„Информационни кампании за повишаване на осведомеността от последиците от радикализацията“ по договор № 812108-91/12.10.2017г. „Действия, насочени към противодействие на корупцията и престъпността, подкрепа на жертвите на престъпления“ /Дейност 4.7., съгласно ИГРП за 2017г. на Национална програма по Фонд „Вътрешна сигурност”, съфинансиран от Европейския съюз по:

Дейност 1„Провеждане на срещи на територията на Р България за информираност на обществото за последиците от радикализацията и превенция“,в следните административни области в страната - Благоевград, Варна, Габрово, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора и Хасково – брой обучения 10;

-   Дейност 4 „Провеждане на обучения относно разпознаване на признаци за активна и пасивна радикализация“ - гр. София – брой обучения 4;

-   Дейност 6 „Провеждане на обучения по разработената програма“ - гр. София – брой обучения 4.

Краен срок за получаване на оферти:

19/07/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 17.06.2019 г., 13.30 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 17.06.2019 г., 13.30 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 17.06.2019 г., 13.30 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 17.06.2019 г., 13.30 часа)

 протокол

 (Публикувано на 02.09.2019 г., 14.30 часа)

 доклад

 (Публикувано на 02.09.2019 г., 14.30 часа)

 решение

 (Публикувано на 02.09.2019 г., 14.30 часа)

 обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 11.11.2019 г., 16.30 часа)

договор

график

 (Публикувано на 11.11.2019 г., 16.30 часа)

 

 
„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност” за срок от 4 години“ по обособени позиции
There are no translations available.

Документ

 Решение за откриване на процедура (915186) 

(Публикувано на 06.06.2019 г., 13:10 часа)

Номер на поръчката:

 01666-2019-0008

 Процедура

 Пряко договаряне

Име:

„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност” за срок от 4 години“ по обособени позиции

Описание:

 Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност” за срок от 4 години“ по обособени позиции (ОП), както следва:
- ОП № 1 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на гр. София и гр. Банкя, за срок от 4 години” с прогнозна стойност 214 000,00 (двеста и четиринадесет хиляди) лева без ДДС.
- ОП № 2 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на община Горна Малина, за срок от 4 години” с прогнозна стойност 1 420,00 (хиляда четиристотин и двадесет) лева без ДДС.
- ОП № 3 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на община Балчик, за срок от 4 години” с прогнозна стойност 1 880,00 (хиляда осемстотин и осемдесет) лева без ДДС.
- ОП № 4 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на община Хасково, за срок от 4 години” с прогнозна стойност 1 440,00 (хиляда четиристотин и четиридесет) лева без ДДС.
- ОП № 5 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на община Казанлък, за срок от 4 години” с прогнозна стойност 400,00 (четиристотин) лева без ДДС.
Общата прогнозната стойност за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за период от 4 (четири) години е 219 140,00 (двеста и деветнадесет хиляди сто и четиридесет) лева без ДДС.

Краен срок за подаване на оферти 

На основание чл. 65, ал. 2 от ППЗОП, след влизане в сила на решението за откриване на процедурата по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП, възложителят ще сключи договор/и по обособените позиции за обществената поръчка с лицата посочени в настоящото решение.

 

Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 20.08.2019 г., 15:05 часа)

Договори

 (Публикувано на 20.08.2019 г., 15:07 часа)

Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 30.08.2019 г., 10:10 часа)

Договори

 (Публикувано на 30.08.2019 г., 10:07 часа)

 
„Доставка на летни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по спецификация
There are no translations available.

Име:

„Доставка на летни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по спецификация

Описание:

 

„Доставка на летни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност”  в съответствие с посочените изисквания в техническата спецификация и условията на ъзложителя по спецификация

 

Събиране на оферти с обява

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

(Публикувано на 21.05.2019 г., 16:00 часа)

Краен срок за получаване на оферти:

 31/05/2019 г. до 17:30

 

Приложения към обява

 (Публикувано на 21.05.2019 г., 16:00 часа)

 

Протокол

 (Публикувано на 27.06.2019 г., 15:30 часа)

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 24