Организиране на обучения в областта на защитата на комуникационните и информационните системи (КИС)
There are no translations available.

 Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП (Публикувано на 05.03.2019 г., 12.13 часа)

 Становище а извършена проверка от външен експерт по чл. 229а от ЗОП (Публикувано на 05.03.2019 г., 12.15 часа)

Име:

Организиране на обучения в областта на защитата на комуникационните и информационните системи (КИС)

Номер на поръчката в РОП:

01666-2019-0006

Описание:

Предметът на поръчката включва организиране и провеждане на 13 бр. специализирани обучения в областта на комуникационните и информационните системи, както следва:

1. CompTIA Security+ Certification или еквивалентно — 6 бр. участници.

2. EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH) или еквивалентно — 5 бр. участници.

3. EC-Council Licensed Penetration Tester (LPT) или еквивалентно — 2 бр. участници.

4. EC-Council Computer Hacking Forensics Investigator (CHFI) или еквивалентно — 2 бр. участници.

5. EC-Council Certified Security Analyst (ECSA) или еквивалентно — 4 бр. участници.

6. Linux Professional Institute ниво LPIC-1: Linux administrator или еквивалентно — 10 бр. участници.

7. Linux Professional Institute ниво LPIC-2: Linux Engineer или еквивалентно — 12 бр. участници.

8. Linux Professional Institute ниво LPIC-3: Linux Enterprise Professional Certification или еквивалентно — 9 бр. участници.

9. Въведение в програмирането с Java или еквивалентно — 6 бр. участници.

10. Advanced C++ или еквивалентно — 5 бр. участници.

11. Introduction to programming — Microsoft course #10975A или еквивалентно — 1 бр. участник.

12. Паралелно програмиране на C с използване на MPI и OpenMP, nVidia CUDA, OpenCL или еквив. — 4 бр. участници.

13. Програмиране на C/C++ с Qt/GTK или еквив. — 4 бр. участници

Краен срок за получаване на оферти за участие:

08/04/2019 17:30

Решение за откриване

(Публикувано на 05.03.2019 г., 10.03 часа)

Обявление за поръчка

(Публикувано на 05.03.2019 г., 10.05 часа)

Документация с приложения

(Публикувано на 05.03.2019 г., 10.15 часа)

еЕЕДОП

(Публикувано на 05.03.2019 г., 11.17 часа)

Протокол

 (Публикувано на 07.05.2019 г., 17.45 часа)

Доклад

 (Публикувано на 07.05.2019 г., 17.55 часа)

Решение за определяне на изпълнител

 (Публикувано на 07.05.2019 г., 17.57 часа)

Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 12.07.2019 г., 16.42 часа)

Договор с приложения

 (Публикувано на 12.07.2019 г., 16.43 часа)

 Обявление приключен договор

 (Публикувано на 21.01.2020 г., 14.15 часа)