Доставка на офис обзавеждане по спецификация за целите на проект BG65ISNP001-6.006-0004-C01 E-mail
There are no translations available.

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897246)

Номер на поръчката:

01666-2019-0004

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на офис обзавеждане по спецификация“ за целите на проект BG65ISNP001-6.006-0004-C01

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на офис обзавеждане по спецификация“ за целите на проект BG65ISNP001-6.006-0004-C01 „Създаване на Център за изследване на сигурността на комуникационни и информационни системи на стратегически обекти, част от критичната инфраструктура” по договор № 812108-70/03.10.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Национална програма на България за подпомагане от Фонд „Вътрешна сигурност”, съфинансиран от Европейския съюз.

Краен срок за получаване на оферти:

04/04/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 01.03.2019 г., 11:12 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 01.03.2019 г., 11:14 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 01.03.2019 г., 11:26 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 01.03.2019 г., 11:29 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 23.05.2019 г., 11:40 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 23.05.2019 г., 11:40 часа)

 Решение

 (Публикувано на 23.05.2019 г., 11:40 часа)

Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 22.07.2019 г., 10:40 часа)

Договор с приложения

(Публикувано на 22.07.2019 г., 10:40 часа)

 Обявление за приключване на договор

 

(Публикувано на 29.01.2020 г., 12:44 часа)