Доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника
There are no translations available.

Номер на поръчката:

01666-2018-0006

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника” – по спецификация.

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника” – по спецификация, по обособени позиции: - Обособена позиция № 1 „Оборудване за оптични мрежи”; - Обособена позиция № 2 „Оборудване за телефония”; - Обособена позиция № 3 „Маршрутизатори и комутатори” ; - Обособена позиция № 4 „Материали и оборудване за комуникация”; - Обособена позиция № 5 „Аудио аксесоари”; - Обособена позиция № 6 „Релейка 5-6GHz”. Съгласно 21, ал. 6 от ЗОП във вр. с чл. 7 от ППЗОП, възложителят възлага изпълнението на обособена позиция № 7 „Други" - 948 бр. материали за комун. техн., по реда, предвиден за индивидуалната и стойност (директно по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП на стойност 833.33 лева без ДДС). Отделянето на тази обособена позиция е извършено при наличието на изискваните условия съгласно посочената норма, а именно: прогнозната стойност не надхвърля 156 464 лева без ДДС, както и не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката).

Краен срок за получаване на оферти:

28/08/2018 17:30

 Решение

 (Публикувано на 23.07.2018 г., 17:17 часа)

 Обявление

 (Публикувано на 23.07.2018 г., 17:17 часа)

 Документация

 (Публикувано на 23.07.2018 г., 17:22 часа)

 eEEDOP

 

 Протокол

 (Публикувано на 18.09.2018 г., 15:50 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 18.09.2018 г., 15:55часа)

 Решение

 (Публикувано на 18.09.2018 г., 16.00 часа)

 Договор

  (Публикувано на 29.11.2018 г., 18.10 часа)