Доставка на офис обзавеждане, метални каси и метални шкафове – по спецификация
There are no translations available.

Номер на поръчката:

01666-2017-0007

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на офис обзавеждане, метални каси и метални шкафове – по спецификация

 Описание:

Предмет на обществената поръчка е: Доставка на офис обзавеждане, метални каси и метални шкафове – по спецификация ”, по обособена позиция № 1 – „Доставка на бюра, контейнери на колелца, гардероби и етажерки”. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП, възложителят е възложил изпълнението по обособени позиции: № 2 - „Доставка на столове”, № 3 - „Доставка на каси метални” и № 4 - „Доставка на метални шкафове” по реда, предвиден за индивидуалната им стойност (директно по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП). Отделянето на тези обособени позиции е извършено при наличието на изискваните условия съгласно посочената норма, а именно: прогнозната стойност не надхвърля 156 464 лева без ДДС, както и не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката.

Краен срок за получаване на оферти

14/11/2017 17:30

Място на подаване на офертите:

 гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

 Решение

 (Публикувано на 09.10.2017 г., 16:45 ч.)

 Обявление

 (Публикувано на 09.10.2017 г., 16:47 ч.)

Документация

(Публикувано на 09.10.2017 г., 16:48 ч.)

 Протокол

(Публикувано на 23.11.2017 г., 16:24ч.)

 Доклад

(Публикувано на 23.11.2017 г., 16:30 ч.)

 Решение

(Публикувано на 23.11.2017 г., 16:35 ч.)

 Договор

(Публикувано на 22.12.2017 г., 14:36 ч.)

Приключване на договор

 (Публикувано на 30.03.2018 г., 10:47 ч.)