Доставка на електрическа енергия – средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС)
There are no translations available.

 

Номер на поръчката: 01666-2017-0006
Процедура: Открита процедура
 

Име:

Доставка на електрическа енергия – средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС)
Описание: Доставка на електрическа енергия – средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС).ДАНС провежда обществена поръчка с цел избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и ОЕМ и поемане на разходите за небаланси за деветнадесет обекта.Прогнозното количество за доставка на ел.енергия Ср.Н. и Н.Н. за срока на действие на договора е 14 321 MWh. Срокът за изпълнение предмета на договора е 36 (тридесет и шест) месеца и започва да тече от датата на първия регистриран график за доставка на активна електрическа енергия в системата за администриране на пазара на електрическа енергия (ММS), съгласно Правила за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/.
Краен срок за подаване на оферти: 09/10/2017 17:30
Място на подаване на офертите: гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45
Решение  (Публикувано на 04.09.2017 г., 13:51 ч.)
Обявление  (Публикувано на 04.09.2017 г., 13:53 ч.)
Документация с приложения  (Публикувано на 04.09.2017 г., 13:56 ч.)
Съобщение по чл. 53 ППЗОП  (Публикувано на 06.10.2017 г., 16:56 ч.)
 Протокол № 1  (Публикувано на 16.10.2017 г., 15:16 ч.)
Съобщение по чл. 57, ал. 3 ППЗОП (Публикувано на 19.10.2017 г., 16:56 ч.)
Протокол № 2 (Публикувано на 02.11.2017 г., 13:30 ч.)
Доклад (Публикувано на 02.11.2017 г., 13:36 ч.)
Решение (Публикувано на 02.11.2017 г., 13:47 ч.)

Договор

 

(Публикувано на 22.12.2017 г., 14:47 ч.)