E-mail
There are no translations available.

Номер на поръчката:

01666-2017-0004

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване” – по спецификация

Описание:

„Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване” – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност”, по обособени позиции, както следва: № 1 – „Периферни устройства и носители на информация”; № 2 – „Монитори”; № 3 – „Мултимедийни проектори”; № 4 – „Принтери и мултифункционални устройства”; № 5 – „Специализирани принтери”; № 6 – „Оптични носители”; № 7 – „Режекторен филтър”; № 8 – „Копирна машина висок клас”; № 9 – „Аксесоари и други” (На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП, възложителят възлага изпълнението на обособена позиция № 9 за „Аксесоари и други” по реда, предвиден за индивидуалната и стойност (директно по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП на стойност 857 лева без ДДС). Отделянето на тази обособена позиция е извършено при наличието на изискваните условия съгласно посочената норма, а именно: прогнозната стойност не надхвърля 156 464 лева без ДДС, както и не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката).

Краен срок за получаване на оферти за участие:

28/08/2017 17:30

Място на подаване на офертите:

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Решение

(Публикувано на 24.07.2017 г., 16:35 ч.)

Обявление

(Публикувано на 24.07.2017 г., 16:39 ч.)

Документация

(Публикувано на 24.07.2017 г., 16:43 ч.)

 Приложения в Word

 (Публикувано на 08.08.2017 г., 13:03 ч.)

 Протокол

 (Публикувано на 25.09.2017 г., 11:50 ч.)

 Доклад

 (Публикувано на 25.09.2017 г., 11:52 ч. )

 Решение

 (Публикувано на 25.09.2017 г, 11:53 ч.)

 Договор ФС-18-182 с приложения 1, 2,

 

 Договор ФС-18-183 с приложения 1 , 2 , 3,