Доставка на компютри и хардуер
Monday, 19 June 2017 10:25
There are no translations available.

Номер на поръчката:

01666-2017-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на компютри и хардуер по спецификация

 Описание:

 Предмет на обществената поръчка е „Доставка на компютри и хардуер – по спецификация, по обособени позиции:Обособена позиция № 1 – „Лаптопи”; Обособена позиция № 2 – „Сървъри и хардуер”; Обособена позиция № 3 – „Работни станции”; Обособена позиция № 4 – „Персонални компютри”; Обособена позиция № 5 – „Преносими компютри”;Обособена позиция № 6 – „Сървър”; Обособена позиция № 7 – „Сървърни конфигурации” (На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП, възложителят възлага изпълнението на обособена позиция № 7 за „Сървърни конфигурации” по реда, предвиден за индивидуалната й стойност (директно по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП - на стойност 5 500 лева без ДДС). Отделянето на обособената позиция е извършено при условията на чл. 21, ал. 6, а именно: прогнозната стойност не надхвърля 156 464 лева без ДДС, както и не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката.

Краен срок за получаване на оферти

24/07/2017 17:30

Място на подаване на офертите:

 гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

 Решение

 (Публикувано на 21.06.2017 г., 11:37 ч.)

 Обявление

 (Публикувано на 21.06.2017 г., 11:38 ч.)

Документация (Публикувано на 21.06.2017 г., 11:42 ч.)
Разяснение 1 (Публикувано на 17.07.2017 г., 16:14 ч.)
Разяснение 2 (Публикувано на 17.07.2017 г., 16:17 ч.)
Протокол (Публикувано на 11.08.2017 г., 10:01 ч.)

Доклад

(Публикувано на 11.08.2017 г., 10:01 ч.)
Решение (Публикувано на 11.08.2017 г., 10:01 ч.)
Договор
(Публикувано на 13.10.2017 г., 17:02 ч.)
Договор (Публикувано на 13.10.2017 г., 17:03 ч.)