Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична държавна собственост
There are no translations available.

                                                 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

                                                                      О  Б  Я  В  Я  В  А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична държавна собственост, предоставени

за управление на ДАНС, с административен адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 45

І. Обекти на търга:

1. Административна сграда на адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 45:

1.1. Обект Бюфет – 1 бр. с обща наемна площ – 109 кв. м;

1.2. Обект Стол – 1 бр. с обща наемна площ – 498 кв. м

2. Административна сграда на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 133А: Обект Стол и бюфет  - 1 бр. с обща наемна площ – 627 кв.м

3. Административна сграда на адрес: гр. Банкя: Обект Бюфет – 1 бр. с обща наемна площ – 45 кв. м

ІІ. Срок за отдаване под наем: 2 (две) години с възможност за удължаване до 10 години с допълнителни споразумения.

ІІІ. Краен срок за подаване на заявления за участие с необходимите документи–16:00 часа на 25.02.2015 г. в сградата на ДАНС – гр. София, бул. „Черни връх” № 45.

Търгът ще се проведе на 28.04.2015 г. от 11:00 ч. в сградата на ДАНС – гр. София, бул. „Черни връх” №45.

Тип на документа Дата
1 Обява                                            14.01.2015 г.
2 Тръжна документация  

 

Приложение № 1 - Заявление за участие

 4 

Приложение № 2 - Ценово предложение

5

Приложение № 3 - Проект на договор

 6 

Приложение № 4 - Декларация за свързани лица по ЗПУКИ

 7 

Приложение № 5 - Декларация за приемане на клаузите по договора

 

Приложение № 6 - Декларация за извършен оглед

 9

Приложение № 7 - Минимален асортимент на предлаганите храни и напитки

 10

Приложение № 8 - Декларация за съгласие за проверка за надеждност

 11

Приложение № 9 - Декларация за съгласие за проверка за надеждност

                            (за обектите на бул. "Черни връх" № 45)