Обществена поръчка ID 9036783 – публична покана
There are no translations available.

Възложител:

  Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

 

Провеждане на специализирани обучения по дейност 2 от проект „Надграждане на получените знания и развиване на специфични компетентности на служителите от Държавна агенция „Национална сигурност” при изпълнението на законовите им правомощия”, договор № 14-22-16/12.09.2014 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16 в три специализирани модули: Модул 1 – Провеждане на специализирано обучение по превенцията и противодействието на изпирането на пари при изпълнението на законовите функции на служителите на ДАНС; Модул 2 – Провеждане на специализирано обучение за изготвяне на риск-анализи при защитата на стратегическите обекти, част от критичната инфраструктура, от значение за националната сигурност; Модул 3 – Провеждане на специализирано обучение по прилагането НК и НПК от служителите на ДАНС, в изпълнение на техните служебни задължения.

Място на подаване на офертите:

 

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

10.12.2014 г., 17.00 ч.

 


 

Тип на документа

Дата

1

 

ПоканаID 9036783

28.11.2014г.    

 

2

 

Приложение № 1 – Техническа спецификация

3  

Приложение № 2 – Образец на проект на договор

4
 

Приложение № 3 – Списък на документите в офертата

5
 

Приложение № 4Образец на оферта

6

 

Приложение № 5– Данни за лицето

7

 

Приложение № 6 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

8

 

Приложение № 7 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

9

 

Приложение № 8 - Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП

10

 

Приложение № 9 - Декларация по чл. 57 от Регламент 966/2012 г.

11

 

Приложение № 10 - Декларация за липса на обстоятелства по чл. 106, чл. 107 и чл. 109 от Регламент 966/2012 г.

12   Приложение № 11 – Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител
13  

Приложение № 12 – Техническо предложение 

14  

Приложение № 13 - Списък на изпълнени през последните три години услуги (поне две), включващи дейности по организиране и провеждане на обучения

15  

Приложение № 14 - Ценово предложение

16  

Приложение № 15 - Декларация за приемане на условията на договора

17  

Приложение № 16 - Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност

18  

Приложение № 17 - Общи условия към договорите/заповедите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет"

19

 

 

 

Приложение № 18 - Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП

Протокол от работата на комисия (публикувано на 22.12.2014 г. 13:40 ч.)

Договор (публикувано на 19.01.2015 г. 17:25 ч.)

   Приложение № 1 (публикувано на 19.01.2015 г. 17:26 ч.)

   Приложение № 2 (публикувано на 19.01.2015 г. 17:27 ч.)

 20

 

 Плащания:

   Април 2015 г. (публикувано на 20.05.2015 г. 17:37 ч.)
   Май 2015 г. (публикувано на 17.06.2015 г. 17:47 ч.)
    Юни 2015 г. (публикувано на 17.07.2015 г. 18:47 ч.)

 Информация за приключване на договор (публикувано на 11.08.2015 г., 18:30 ч.)

 Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор (публикувано на 20.08.2015 г., 19:00 ч.)