Обществена поръчка по реда на ЗОП – открита процедура
There are no translations available.

Възложител:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Номер:

 

 01666-2014-0006

Предмет на поръчката:

 

Доставка на техническо оборудване и софтуер по спецификация за реализиране на Технически проект за разширение и развитие на подсистемите на ВАСУ на ДАНС при извънредно, военно положение или положение на война /Пети етап от изграждане на ВАСУ на ДАНС/” по обособени позиции съгласно техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация, както следва: - обособена позиция № 1 – IP телефонна система; - обособена позиция № 2 – Система за комуникационна свързаност; - обособена позиция № 3 – Структурно-кабелна система; - обособена позиция № 4 – Комуникационна система; - обособена позиция № 5 – Информационна система; - обособена позиция № 6 – Техническа система за физическа сигурност съгласно технически спецификации, подробно описани в документацията за участие в процедурата

Място на подаване на офертите:   гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:


 

14.10.2014 г. Час: 16:30

 

 
  Тип на документа Дата
1   Решение за откриване на процедурата 10.09.2014г.
2   Обявление за обществената поръчка   
3   Документация  
  Решение за промяна (публикувано на 19.09.2014 г., 17:00 ч.)  
5   Документация - с корекции (публикувано на 19.09.2014 г., 17:00 ч.)  
  Въпроси и отговори (публикувано на 06.10.2014 г., 14:30 ч.)  
  Протокол за отваряне на офертите (публикувано на 11.11.2014 г., 13:20 ч.)  
  Съобщение за отваряне на ценови оферти (публикувано на 17.11.2014 г., 17:30 ч.)  
  Протокол за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие (публикувано на 27.11.2014 г., 17:10 ч.)  
  Решение за класиране на оферти за участие (публикувано на 27.11.2014 г., 17:10 ч.)  
  Решение за прекратяване на обособена позиция № 6 (публикувано на 27.11.2014 г., 17:10 ч.)  
  Договор № 18-522 (публикувано на 19.12.2014 г. 17:00 ч.)  
  Договор № 18-523 (публикувано на 19.12.2014 г. 17:00 ч.)  
  Договор № 18-524 (публикувано на 19.12.2014 г. 17:00 ч.)  
  Договор № 18-525 (публикувано на 19.12.2014 г. 17:00 ч.)  
  Плащане по договори (публикувано на 19.01.2015 г. 16:50 ч.)  
  Освободени гаранции (публикувано на 19.01.2015 г. 16:52 ч.)   
Освободени гаранции (публикувано на 20.02.2015 г. 17:52 ч.)