Договаряне без обявление по ЗОП
There are no translations available.

Възложител:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Описание:

 
Предоставяне на услуги по годишна техническа поддръжка на програмни продукти на Oracle за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност”
Място на подаване на офертите:   гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

 


  Тип на документа Дата
1   Решение (619060) 12.08.2014г.    

 

2   Покана
3   Приложение № 1 – Технически спецификации
4  

Приложение № 2 – Оферта

5   Приложение № 3 – Списък на документите в офертата
6
  Приложение № 4 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

7

 

Приложение № 5 – Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим

8   Приложение № 6 - Техническо предложение
9  

Приложение № 7 - Ценово предложение

10  

Приложение № 8 - Проект на договор

 11  

Приложение № 9 - Административни данни на участника

Договор (публикувано на 10.11.2014 г., 19:15 ч.)

Приложение към договор (публикувано на 10.11.2014 г. 19:15 ч.)

Плащане по договор (публикувано на 17.12.2014 г. 15:35 ч.)

Инфомация за приключил договор (публикувано на 26.08.2015 г. 17:30 ч.)

Инфомация за освободена гаранция (публикувано на 26.08.2015 г. 17:44 ч.)