Обществена поръчка по реда на ЗОП – открита процедура
There are no translations available.

Възложител:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Номер:

 

01666-2014-0004

Предмет на поръчката:

 

Проектиране, разработка и внедряване на информационно-комуникационна система със защитен Интернет портал за предоставяне на електронни административни услуги по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) на държавните институции, бизнеса и гражданите” по дейност 2 от договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-32-9/05.02.2014 г. на Държавна агенция „Национална сигурност”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Място на подаване на офертите:   гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

11.08.2014 г., 17.00 ч.


  Тип на документа Дата
1   Решение за откриване на процедурата  
2   Обявление за обществената поръчка 30.06.2014г.    

 

3   Описание
4   Техническа спецификация
5   Образец на оферта
6   Указания за подготовка на офертата
7   Проект на договор
8   Приложение № 1Техническо предложение
9   Приложение № 2 - Ценово предложение
10   Приложение № 3 - Списък на документите, съдържащи се в офертата
11   Приложение № 4 - Административни данни за участника
12   Приложение № 5 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
13   Приложение № 6 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1,б. "а-д", ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП
14   Приложение № 7 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1 и т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП
15   Приложение № 8Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП
16   Приложение № 9 - Декларация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за оборота
17   Приложение № 10 - Образец на декларация – списък за изпълнени договори
18   Приложение № 11Декларация - списък на експертите
19   Приложение № 12Образец на професионална автобиография
20   Приложение № 13Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност
21   Приложение № 14Общи условия към договорите/заповедите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”
22   Приложение № 15Декларация по чл. 106 и чл. 107 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 г.
23   Приложение № 16Декларация за липса на обстоятелствата съгласно чл. 57 от Регламент 966/2012 г.
24   Приложение № 17 - Декларация по ЗМИП
25   Приложение № 18 - Справка-декларация за материална обезпеченост
26  

Приложение № 19 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник /подизпълнител

1. Въпроси и отговори по откритата процедура - виж тук

2. Въпроси и отговори по откритата процедура - виж тук

   

3. Съобщение за отваряне на ценови оферти (публикувано на 06.10.2014 г. 17:34 ч.)

4. Освободени гаранции (публикувано на 12.11.2014 г. 12:25 ч.)

5. Договор (публикувано на 08.12.2014 г. 10:45 ч.)

    Приложение № 1 (1, 2, 3, 4, 5) (публикувано на 08.12.2014 г. 10:45 ч.)

    Приложение № 2 (публикувано на 08.12.2014 г. 10:45 ч.)

6. Освободени гаранции и плащане по договор (публикувано на 17.12.2014 г. 15:25 ч.)

7. Плащане по договор (публикувано на 20.08.2015 г. 19:05 ч.)

Информация за освободени гаранциии (публикувано на 20.08.2015 г. 19:05 ч.) 

Информация за приключване на договор (публикувано на 11.08.2015 г., 18:55 ч.)