Обществена поръчка ID 9031803 – публична покана
There are no translations available.

Възложител:

  Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

 

Доставка на фотографска техника, IP и аналогови видеокамери - миниатюрни, стационарни и куполни – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции

Място на подаване на офертите:

 

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

11.07.2014 г., 17.00 ч.


 

Тип на документа

Дата

1

 

Покана ID 9031803

01.07.2014г.    

 

2

 

Приложение № 1Образец на административни данни

3  

Приложение № 2Техническа спецификация

4
 

Приложение № 3Образец на предложение за изпълнение

5
 

Приложение № 4Образец на ценово предложение

6

 

Приложение № 5 – Образец на проект на договор

7

Приложение № 6 – Образец на декларация по т. 5 от изисквания за изпълнение на поръчката

8

 

Приложение № 7 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

9 Приложение № 8 – Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
10

Приложение № 9 – Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП