Обществена поръчка по реда на ЗОП – открита процедура
There are no translations available.

Възложител:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Номер:

 

01666-2014-0003

Предмет на поръчката:

 

Доставка и гаранционно обслужване на моторни превозни средства (МПС) за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции, както следва: - обособена позиция № 1 – „Лек автомобил с нормална проходимост клас Е, седан”; - обособена позиция № 2 – „Лек автомобил с висока проходимост клас SUV – тип 1”; - обособена позиция № 3 – „Лек автомобил с нормална проходимост клас D, 4 врати, седан”; - обособена позиция № 4 – „Лек автомобил с висока проходимост клас SUV – тип 2”; - обособена позиция № 5 – „Лек автомобил с нормална проходимост клас C, 5 врати, хечбек”; Избраният за изпълнител, трябва да достави и да извършва гаранционното обслужване на МПС предмет на поръчката. При изготвяне на офертите участниците следва да спазват точно изискванията към МПС, посочени в техническите спецификации за съответните обособени позиции. Мястото на доставка на МПС е сградата на Държавна агенция „Национална сигурност” в град София, бул. „Черни връх” № 45. При извършване на доставката на МПС всяко едно МПС, трябва да е придружено със следните документи: - документ, удостоверяващ качеството на МПС, издаден от производителя; - документ, доказващ произхода на МПС; - гаранционни карти с упоменати номера, идентифициращи доставените МПС, издадени от изпълнителя; - пълната техническа документация за експлоатация на МПС на български език

Място на подаване на офертите:   гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

11.08.2014 г., 17.00 ч.


  Тип на документа Дата
1   Решение за откриване на процедурата  
2   Обявление за обществената поръчка 30.06.2014г.    

 

3   Описание
4   Технически спецификации
5   Оферта
6   Указания за подготовка на офертата
7   Проект на договор
8   Приложение № 1Техническо предложение
9   Приложение № 2 - Ценово предложение за позиция 1
10   Приложение № 2Ценово предложение за позиция 2
11   Приложение № 2Ценово предложение за позиция 3
12   Приложение № 2 - Ценово предложение за позиция 4
13   Приложение № 2 - Ценово предложение за позиция 5
14   Приложение № 3 - Административни данни на участника
15   Приложение № 4 - Информация за общия годишен оборот от изпълнени договори за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.
16   Приложение № 5 - Информация за изпълнени през последните три години договори с предмет, сходен с предмета на поръчката
17   Приложение № 6 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП
18   Приложение № 7 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1,б. "а-д", ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП
19   Приложение № 8Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1 и т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП
20   Приложение № 9 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
21   Приложение № 10 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
22   Приложение № 11 Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим
23  

Приложение № 12Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП

Съобщение за провеждане на публично заседание за отваряне на ценови оферти

Съобщение за провеждане на публично заседание за отваряне на ценови оферти (публикувано на 28.08.2014 г. 14:34 ч.)

Извършено плащане и освобождаване на гаранция (публикувано на 12.11.2014 г., 12:40 ч.)