Обществена поръчка ID 9031764 – публична покана
There are no translations available.

Възложител:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

 
Доставка на униформено облекло за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” съгласно Технически спецификации - Приложение №2
Място на подаване на офертите:   гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

14.07.2014 г., 17.00 ч.


  Тип на документа Дата
1   Покана ID 9031764 30.06.2014г.    

 

2   Приложение № 1 – Образец на административни данни
3  

Приложение № 2 – Техническа спецификация - клин

Приложение № 2 - Техническа спецификация - полушуба

Приложение № 2 - Техническа спецификация - пуловер

Приложение № 2 - Техническа спецификация - лятна шапка

Приложение № 2 - Техническа спецификация - тениски

4
  Приложение № 3 – Образец на предложение за изпълнение
5
  Приложение № 4 – Образец на ценово предложение

6

 

Приложение № 5 – Проект на договор

7   Приложение № 6 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП
8  

Приложение № 7 - Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП

 9  

Приложение № 8 - Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим 

Съобщение за провеждане на публично заседание за отваряне на ценови оферти

Протокол от заседание на комисията за разглеждане и оценка на подадените оферти (публикувано на 13.08.2014 г.)

Справка за извършени плащания и освободени гаранции (публикувано на 17.12.2014 г. 15:50 ч.)