Обществена поръчка ID 9030836 – публична покана
There are no translations available.

Възложител:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

 
Доставка на акумулатори за автомобили за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции, съгласно Техническа спецификация Приложение № 2
Място на подаване на офертите:   гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

26.06.2014 г., 16.00 ч.


  Тип на документа Дата
1   Покана ID 9030836 19.06.2014г.    

 

2   Приложение № 1 – Образец на административни данни
3   Приложение № 2 – Техническа спецификация
4
  Приложение № 3 – Образец на предложение за изпълнение
5
  Приложение № 4 – Образец на ценово предложение

6

 

Приложение № 5 – Проект на договор

7

 

Приложение № 6 – Образец на декларация

8 Приложение № 7 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП
9

Приложение № 8 - Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим

10

Приложение № 9 - Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП

Извършени плащания (публикувано на 12.11.2014, 12:15 ч.)

Извършени плащания (публикувано на 19.01.2015 г. 17:20 ч.)

Извършени плащания (публикувано на 17.06.2015 г. 17:15 ч.)