Обществена поръчка ID 9030732 – публична покана
There are no translations available.

Възложител:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

 
Приемане, пренасяне и доставяне на препоръчани и непрепоръчани кореспондентски пратки, малки пакети и пратки с известие за доставяне, подавани и приемани от структурните звена на Държавна агенция „Национална сигурност” , както и други пощенски услуги”, включваща следните видове пощенски услуги: 1.1. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни пощенски пратки (с предимство и без предимство, препоръчани и непрепоръчани), както следва: 1.1.1. Кореспондентски пратки - до 2 кг; 1.1.2. Малки пакети - до 2 кг. 1.2. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни пощенски колети - до 20 кг. 1.3. Допълнителни услуги „препоръка” и „обявена стойност”. 1.4. Неуниверсална пощенска услуга: 1.4.1. Събиране от адреса на подателя; 1.4.2. Доставяне до определена дата; 1.4.3. Уведомяване на подателя за получаването на пратката (обратна разписка)
Място на подаване на офертите:   гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

27.06.2014 г., 17.00 ч.


  Тип на документа Дата
1   Покана ID 9030732 18.06.2014г.    

 

2   Приложение № 1 – Образец на административни данни
3
  Приложение № 2 – Образец на предложение за изпълнение
4   Приложение № 3 – Образец на ценово предложение

5

 

Приложение № 4 – Проект на договор

6

 

Приложение № 5 – Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП

7
 

Приложение № 6 - Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим

 8  

Приложения към договора

Извършени плащания (публикувано на 15.01.2015 г. 17:25 ч.)

Извършени плащания (публикувано на 20.02.2015 г. 18:25 ч.)

Извършени плащания (публикувано на 20.05.2015 г. 17:05 ч.)

Извършени плащания (публикувано на 17.06.2015 г. 17:32 ч.)

Извършени плащания (публикувано на 17.07.2015 г. 18:10 ч.)

Извършени плащания (публикувано на 20.08.2015 г. 18:50 ч.)

Извършени плащания (публикувано на 17.09.2015 г. 14:12 ч.)

Извършени плащания (публикувано на 20.11.2015 г. 16:32 ч.)

Извършени плащания (публикувано на 18.12.2015 г. 16:37 ч.)

Извършени плащания (публикувано на 20.01.2016 г., 15:40 ч.)

Извършени плащания (публикувано на 22.02.2016 г., 15:10 ч.)

Извършени плащания (публикувано на 18.03.2016 г, 14:50 ч.)