Обществена поръчка ID 9030463 - публична покана
There are no translations available.

Възложител:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

 
Зареждане и рециклиране на тонер касети за принтерна и копирна техника за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции съгласно Техническа спецификация Приложение № 2
Място на подаване на офертите:   гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

20.06.2014 г., 17.00 ч.


  Тип на документа Дата
1   Покана ID 9030463 12.06.2014г.    

 

2   Приложение № 1 – Образец на административни данни
3   Приложение № 2 – Техническа спецификация
4
  Приложение № 3 – Образец на предложение за изпълнение
5
  Приложение № 4 – Образец на ценово предложение

6

 

Приложение № 5 – Образец на договор

7

 

Приложение № 6 – Образец на декларация

8   Приложение № 7 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП
9
  Приложение № 8 - Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП
10  

Приложение № 9 - Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим 

Извършени плащания (публикувано на 12.11.2014 г., 12:30 ч.)

Извършени плащания (публикувано на 12.11.2014 г., 12:30 ч.)

Извършени плащания (публикувано на 19.01.2015 г. 17:15 ч.)

Извършени плащания (публикувано на 16.04.2015 г. 15:15 ч.)

Извършени плащания (публикувано на 17.06.2015 г. 17:17 ч.)

Извършени плащания (публикувано на 17.07.2015 г. 18:37 ч.)