Обществена поръчка по реда на ЗОП - открита процедура
There are no translations available.

Възложител:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Номер:

 

 01666-2014-0002

Предмет на поръчката:

 

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност”

Място на подаване нна офертите:   гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

 10.07.2014 г.  17:00 ч.

     

  Тип на документа Дата  
1  

Решение за откриване на процедурата

10.06.2014г.  
2  

Обявление за обществената поръчка

   
3  

Документация за участие:

   
   

Пълно описание на предмета на поръчката

   
   

Техническа спецификация

   
   

Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертата

   
   

Образец на оферта

   
   

Указания за подготовката на офертата

   
   

Проект на договор за възлагане на поръчката

   
   

Приложение № 1 – Административни данни за участника

   
   

Приложение № 2 – Образец на ценово предложение

   
   

Приложение № 3 – Образец на техническо предложение за изпълнение на поръчката

   
   

Приложение № 4 – Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

   
   

Приложение № 5 - Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1,б. "а"-"д" и ал. 5, т. 1 от ЗОП

   
   

Приложение № 6 - Образец на декларация за неразгласяване на информация по договора

 
   

Приложение № 7 - Образец на декларация за участието или за липсата на подизпълнители

 
   

Приложение № 8 - Информация за общия годишен оборот от изпълнени договори за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.

 
   

Приложение № 9 - Информация за изпълнени през последните три години договори с предмет, сходен с предмета на поръчката

 
   

Приложение № 10 - Образец на декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител

 
   

Приложение № 11 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор

 
   

Приложение № 12 - Проект на договор

 
   

Приложение № 13 – Образец на декларация по чл. 4 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП

   

Въпроси и отговори по откритата процедура - виж тук

Съобщение за провеждане на публично заседание за отваряне на ценови оферти

Справка за извършени плащания (публикувано на 11.11.2014 г. 13:30 ч.)

Справка за извършени плащания (публикувано на 17.12.2014 г. 16:00 ч.)

Справка за извършени плащания (публикувано на 19.01.2015 г. 17:00 ч.)

Справка за извършени плащания (публикувано на 20.01.2015 г. 18:15 ч.)

Справка за извършени плащания (публикувано на 16.04.2015 г. 15:30 ч.)

Справка за извършени плащания (публикувано на 20.05.2015 г. 17:43 ч.)

Справка за извършени плащания (публикувано на 17.06.2015 г. 17:58 ч.)

Справка за извършени плащания (публикувано на 17.09.2015 г. 14:11 ч.)

Справка за извършени плащания (публикувано на 20.10.2015 г. 11:11 ч.)

Справка за извършени плащания (публикувано на 20.11.2015 г. 15:55 ч.)

Справка за извършени плащания (публикувано на 18.12.2015 г. 16:42 ч.)

Справка за извършени плащания (публикувано на 20.01.2016 г. 16:42 ч.)

   

 Справка ца извършени плащания (публикувано на 22.02.2016 г. 15:02 ч.)

   

 Справка за извършени плащания ( публикувано на 18.03.2016 г. 15:15 ч.)