Обществена поръчка по реда на ЗОП – открита процедура
There are no translations available.

Възложител:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Номер:

 

01666-2014-0001

Предмет на поръчката:

 

Доставка на хартия (картон) по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност”

Място на подаване на офертите:   гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

18.06.2014 г., 17.00 ч.


  Тип на документа Дата
1   Решение за откриване на процедурата  
2   Обявление за обществената поръчка 21.05.2014г.    

 

3   Описание
4   Технически спецификации
5   Оферта
6   Указания за подготовка на офертата
7   Проект на договор
8   Приложение № 1Техническо предложение за позиция 1
9   Приложение № 1 - Техническо предложение за позиция 2
10   Приложение № 2Ценово предложение за позиция 1
11   Приложение № 2Ценово предложение за позиция 2
12   Приложение № 3 - Списък на документите в офертата
13   Приложение № 4 - Административни данни на участника
14   Приложение № 5 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1,б. "а-д", ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП
15   Приложение № 6Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1 и т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП
16   Приложение № 7Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим
17   Приложение № 8Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП
18   Приложение № 9 - Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника
19   Приложение № 10Справка-декларация
20   Приложение № 11Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
21   Приложение № 12Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП

 

 

 

Въпроси и отговори по откритата процедура - виж тук

Съобщение за провеждане на публично заседание за отваряне на ценови оферти