Обществена поръчка ID 9028613 – публична покана
There are no translations available.

Възложител:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

 

Доставка на канцеларски материали по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции съгласно Техническа спецификация - Приложение №2

Място на подаване на офертите:   гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

12.05.2014 г., 17.00 ч.


  Тип на документа Дата
1   Покана ID 9028613 24.04.2014г.    

 

2   Приложение № 1 – Образец на административни данни
3   Приложение № 2 – Техническа спецификация
4
  Приложение № 3 – Образец на предложение за изпълнение
5
  Приложение № 4 – Образец на ценово предложение

6

 

Приложение № 5 – Проект на договор

7 Приложение № 6 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП
8
Приложение № 7 - Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим
9 Приложение № 8 - Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП