Обществена поръчка по реда на ЗОП - открита процедура
There are no translations available.

Оперативна програма "Административен капацитет"

 

Възложител

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Номер

 

01666-2013-0009

Име

 

Организация на обученията по дейност 3 от проект № СА 12-22-2/06.06.2013 г. „Повишаване на професионалната компетентност на служителите в ДАНС за по-ефективно и ефикасно изпълнение на функциите им по защита на националната сигурност от посегателства върху Националната система за защита на класифицираната информация” по обособени позиции, изпълняван по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Описание

 
Организация на обученията по дейност 3 от проект № СА 12-22-2/06.06.2013 г. „Повишаване на професионалната компетентност на служителите в ДАНС за по-ефективно и ефикасно изпълнение на функциите им по защита на националната сигурност от посегателства върху Националната система за защита на класифицираната информация” по обособени позиции, изпълняван по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, по обособени позиции. Обособена позиция 1. Обучения за повишаване на квалификацията по установяване на административни нарушения, събиране на веществени доказателства и налагане на административни наказания, във връзка с прилагането на ЗЗКИ. Обособена позиция 2. Обучения за придобиване на специализирани знания и умения по установяване на обстоятелства, свързани с компютърни инциденти и събиране на компютърни доказателства. Обособена позиция 3. Обучения за придобиване на специализирани знания и умения за одит и контрол на сигурността на комуникационни и информационни системи. Обособена позиция 4. Обучения за администриране на различни иновативни платформи. Обособена позиция 5. Обучения за професионалисти по управление на информационна сигурност.
Място на подаване на офертите:   гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

27.12.2013 г., 14.00 ч.

     

  Тип на документа Дата
1   Решение за откриване на процедурата 13.11.2013г.    

 

2 Обявление за обществената поръчка
3   Пълно описание на предмета на поръчката
4   Технически спецификации
5   Образец на офертата
6   Указания за предоставяне на офертата. Изисквания към съдържанието на офертата
7   Проект на договор за възлагане на поръчката
8   Приложение № 1 – Образец на техническо предложение
9  

Приложение № 2 – Образец на ценово предложение

10  

Приложение № 3 - Списък на документите в офертата

11
  Приложение № 4 – Административни данни за участника
12
  Приложение № 5 – Декларация за съгласие за подизпълнител

13

 

Приложение № 6Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1,б. "а-д", ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП

14

 

Приложение № 7 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1 и т. 3 и ал. 5, т. 1 от ЗОП

15

 

Приложение № 8 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор

16  

Приложение № 9 - Декларация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП

17   Приложение № 10 - Справка-декларация за поне 2 (два) договора, изпълнени през последните 3 (три) години, с предмет сходен с предмета на обособената позиция
18  

Приложение № 11 - Справка-декларация за обучителите

19
  Приложение № 12 - Професионална автобиография на обучител
20  

Приложение № 13 - Декларация за липса на обстоятелства по чл. 106, § 1, букви (б), (в), (е), чл. 107, § 1, буква (б) и чл. 109, § 2 буква (а) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012г. на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза

21  

Приложение № 14 - Общи условия към договорите за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПАК

22  

Приложение № 15 - Изисквания за информация и публичност към бенефициентите по ОПАК

23   Приложение № 16 -Декларация за липса на обстоятелства съгласно "Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент 966/2012 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС"
24   Приложение № 17 - Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП
     

Отваряне на ценови предложения

Освободена гаранция за изпълнение (публикувано на 10.11.2014 г., 19:00 ч.)

Информация за приключване на договор (публикувано на 10.11.2014 г., 19:00 ч.)

Извършени плащания (публикувано на 12.11.2014 г., 12:30 ч.)

Извършено плащане и освобождаване на гаранция (публикувано на 28.11.2014 г., 12:45 ч.)

Информация за приключване на договор (публикувано на 28.11.2014 г., 12:45 ч.)

 Въпроси и отговори по откритата процедура - виж тук