Процедура на договаряне без обявление по ЗОП №01666-2013-0008
There are no translations available.

Възложител:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

 

Доставка на техника по спецификация по обособени позиции, както следва: - обособена позиция № 1 - Компютри висок клас; - обособена позиция № 2 - Компютърни конфигурации тип III; - обособена позиция № 3 - Скенери. Параметрите на техниката, предмет на поръчката, са подробно описани в техническата спецификация, приложение към поканата за участие в процедурата

Място на подаване на офертите:   гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45
 

  Тип на документа Дата  
1   Решение 568354 05.11.2013г.  
2   Покана    
3   Приложение № 1 – образец на административни данни
   
4   Приложение № 2 – техническа спецификация
   
5
  Приложение № 3 – образец на предложение за изпълнение
   
6
  Приложение № 4 – образец на ценово предложение    
7
 

Приложение № 5 – проект на договор

 
8  

Приложение № 6 - декларация за подизпълнител

   
9   Приложение № 7 – образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т.б. "а-д" и ал. 5, т. 1 от ЗОП
   
10 Приложение № 8 - образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1 и т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП
11 Приложение № 9 - образец на декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП