Обществена поръчка по реда на ЗОП-открита процедура
There are no translations available.

Оперативна програма "Административен капацитет"

 

Възложител

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Номер

 

01666-2013-0005

Име

 

Създаване на учебен TEMPEST център и развиване на учебния център на Държавна агенция „Национална сигурност” по дейности 4 и 5 от проект № СА 12-22-2/06.06.2013 г., изпълняван по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции

Описание

 

Обществената поръчка е с предмет: Създаване на учебен TEMPEST център и развиване на учебния център на Държавна агенция „Национална сигурност” по дейности 4 и 5 от проект № СА 12-22-2/06.06.2013 г., изпълняван по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции, както следва: - обособена позиция № 1 – „Разработване на специализиран софтуер за онлайн обучение по дейности 4 и 5 от проекта”; - обособена позиция № 2 – „Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на компютърно и комуникационно оборудване по дейности 4 и 5 от проекта”. Избраният за изпълнител трябва да разработи специализиран софтуер за онлайн обучение по дейности 4 и 5 и да извърши доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на компютърно и комуникационно оборудване по дейности 4 и 5 от проект с № СА 12-22-2/06.06.2013 г., изпълняван по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. При изготвяне на офертите участниците следва да спазват точно изискванията към техническото оборудване, посочени в техническите спецификации за обособена позиция №2. Компютърните работни станции тип 1 и тип 2, както и лаптопите по обособена позиция № 2 – „Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на компютърно и комуникационно оборудване по дейности 4 и 5 от проекта” преди доставката им в обекти на възложителя, трябва да бъдат с инсталирани: Операционни системи и инсталиран софтуер за интерактивно обучение по обособена позиция № 1 – „Разработване на специализиран софтуер за онлайн обучение по дейности 4 и 5 от проекта”. Избраният за изпълнител разработва, инсталира и тества софтуера за интерактивно обучение по позиция № 1 – „Разработване на специализиран софтуер за онлайн обучение по дейности 4 и 5 от проекта” в свои помещения. Избраният за изпълнител трябва да реализира локално окабеляване на две помещения в сгради на ДАНС по обособена позиция № 2 – „Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на компютърно и комуникационно оборудване по дейности 4 и 5 от проекта”. Разработеният софтуер трябва да бъде напълно съвместим с техническите спецификации на компютърното и комуникационното оборудване по обособена позиция № 2. Разработеният софтуер трябва да разполага с необходимия брой лицензи за две учебни зали от по 25 работни места за обучаващи се и по 1 работно място за лектори. Доставката, монтажът, инсталирането и пускането в експлоатация на компютърно и комуникационно оборудване по обособена позиция №2 от избрания за изпълнител се извършва в изградени от него мрежи в помещения на възложителя в град София. Етапи на изпълнение на обществената поръчка: Етап 1. Разработка на специализиран софтуер. Срок за разработка – до 60 работни дни от подписване на договор. Етап 2. Одобрение на разработения софтуер от възложителя. Срок за одобрение – до 15 работни дни след разработката на софтуера. Етап 3. Инсталиране на одобрения софтуер на оборудването по обособена позиция № 2. Срок за инсталация – до 40 работни дни след одобрението на софтуера от възложителя. Етап 4. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на компютърно и комуникационно оборудване в изградени от изпълнителя мрежи в помещения на възложителя в град София. В срок до 30 работни дни след инсталиране на одобрения софтуер на оборудването по обособена позиция № 2. Етап 5. Проверка и одобрение на работеща мрежа с разработен и въведен в експлоатация софтуер – до 10 работни дни след пускане в експлоатация.

Място на подаване на офертите:   гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

27.11.2013 г., 17.00 ч.

     

  Тип на документа Дата
1   Решение за откриване на процедурата 30.10.2013г.    

 

2 Обявление за обществената поръчка
3   Пълно описание на предмета на поръчката
4   Технически спецификации
5   Образец на офертата
6   Указания за предоставяне на офертата. Изисквания към съдържанието на офертата
7   Проект на договор за възлагане на поръчката
8   Приложение № 1 – Образец на техническо предложение
9  

Приложение № 2 – Образец на ценово предложение

- по обособена позиция № 1

- по обособена позиция № 2

10
  Приложение № 3 – Административни данни за участника
11
  Приложение № 4 – Справка за общия годишен оборот и оборота от изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката, за последните три години

12

 

Приложение № 5 – Списък на изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката, за последните три години

13

 

Приложение № 6 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор

14  

Приложение № 7 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1,б. "а-д", ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП

15   Приложение № 8 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1 и т. 3 и ал. 5, т. 1 от ЗОП
16   Приложение № 9 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
17   Приложение № 10 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
18   Приложение № 11 -Декларация за липса на обстоятелства съгласно "Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент 966/2012 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС"
19   Приложение № 12 - Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП
20   Приложение № 13 -Изисквания за информация и публичност към бенефициентите по ОПАК
21
  Отваряне на ценови предложения
22   Информация за приключване на договора (публикувано на 24.11.2014 г., 11:40 ч.)

 

Въпроси и отговори по откритата процедура - виж тук