Обществена поръчка по реда на ЗОП - открита процедура
There are no translations available.

Възложител:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Номер:

 

01666-2013-0003

Предмет на поръчката:

 

Доставка на компютърни конфигурации, външни устройства за компютри и хардуер и резервни части за компютри и хардуер по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции

Място на подаване на офертите:   гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

 30.09.2013 г.   17:00 ч.

 

  Тип на документа Дата  
1

Решение за откриване на процедурата

16.08.2013г.
2  

Обявление за възлагане на обществена поръчка

   
3

Документация за участие:

Пълно описание на предмета на поръчката и основни изисквания за изпълнение

Технически спецификации

Образец на оферта

Указания за предоставяне на офертата, изисквания към съдържанието на офертата

Проект на договор за възлагане на поръчката

   

Приложение № 1 – Образец на техническо предложение

   
   

Приложение № 2 – Образец на ценово предложение

   
   

Приложение № 3 – Административни данни за участника

   
   

Приложение № 4 – Декларация за участието или за липсата на подизпълнители

   
   

Приложение № 5 - Справка за общия годишен оборот и оборота от изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката, за 2010, 2011 и 2012 г.

   
   

Приложение № 6 - Списък на изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката, през 2010, 2011 и 2012 г.

 
   

Приложение № 7 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор

 

Приложение № 8 – Образец на декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП

4.

Решение за прекратяване на процедурата по обособени позиции

 

Въпроси и отговори по откритата процедура - виж тук

Отваряне на ценови оферти