Обществена поръчка ID 9018737
There are no translations available.

Оперативна програма "Административен капацитет"

 

Възложител:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

 

Комплексна услуга по организацията на две изнесени обучения, техническото им осигуряване и изработване на материали по публичност по проект № ЦА 12-22-41/06.06.2013 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд съгласно Техническо задание - Приложение №2

Място на подаване на офертите:   гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

20.08.2013 г., 17.00 ч.

 

  Тип на документа Дата  
1   Покана ID 9018737 13.08.2013г.  
2   Приложение № 1 – Образец на административни данни
   
3   Приложение № 2 – Техническо задание
   
4
  Приложение № 3 – Образец на предложение за изпълнение
   
5
  Приложение № 4 – Образец на ценово предложение    
6
  Приложение № 5 – Справка-декларация за поне два договора, изпълнени през последните три години
   
7   Приложение № 6Проект на договор
   
8 Приложение № 7 - Декларация относно липсата на обстоятелствата по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
9 Приложение № 8 - Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП
10 Приложение № 9 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП
11 Приложение № 10 - Декларация за липса на обстоятелства съгласно "Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Регламент 1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативни програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионните фондове на ЕС"
12 Приложение № 11 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
13 Приложение № 12 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
14 Приложение № 13 - Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност
15 Приложение № 14 - Общи условия към договорите/заповедите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК
16 Приложение № 15 - Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП