Доставка на нови тонер касети, мастилени глави, ленти, фотокондуктори и консумативи за принтерна и копирна техника за нуждите на ДАНС
There are no translations available.

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920918)

Номер на поръчката:

01666-2019-0010

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Доставка на нови тонер касети, мастилени глави, ленти, фотокондуктори и консумативи за принтерна и копирна техника за нуждите на ДАНС”

Описание:

Предмет на настоящата общeствена поръчка е „Доставка на нови тонер касети, мастилени глави, ленти, фотокондуктори и консумативи за принтерна и копирна техника за нуждите на ДАНС” по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 „Тонер касети и фотокондуктори „HP” с общ брой артикули - 941; Обособена позиция № 2 „Фотокондуктори „LEXMARK” с общ брой артикули – 210. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП, възложителят възлага изпълнението на обособена позиция № 3 „Други тонер касети, мастилени глави, ленти, фотокондуктори и консумативи за принтерна и копирна техника” с общ брой артикули -194 на стойност 20 833.33 лева без ДДС по реда, валиден за индивидуалната и стойност (директно по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП), като общата и стойност не надхвърля 156 464 лева без ДДС, и не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката). Количествата по обособените позиции са ориентировъчни и зависят от предложените офертни цени.

Краен срок за получаване на оферти за участие:

29/07/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 08.07.2019 г., 17:28 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 08.07.2019 г., 17:29 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 08.07.2019 г., 17:33 часа)

еЕЕДОП

 (Публикувано на 08.07.2019 г., 17:49 часа)

Разяснения

 (Публикувано на 10.07.2019 г., 17:37 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 23.08.2019 г., 17:00часа)

 Решение

 (Публикувано на 23.08.2019 г., 17:00часа)

 Договор

 (Публикувано на 25.10.2019 г., 16:30часа)

 Договор

 (Публикувано на 25.10.2019 г., 16:30часа)

 Информация за възложена поръчка

 (Публикувано на 25.10.2019 г., 16:30часа)

 Обявление за приключен договор

 (Публикувано на 05.12.2019 г., 16:30часа)

 Oбявление за приключен договор

 (Публикувано на 08.01.2020 г., 17:00 часа)