Public tenders

 „Доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника” – по спецификация
There are no translations available.

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898406)

Номер на поръчката:

01666-2019-0005

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника” – по спецификация

 

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника” – по спецификация по обособени позиции:- Обособена позиция № 1 – „Оборудване за оптични мрежи”; - Обособена позиция № 2 – „Материали и оборудване за комуникация”; - Обособена позиция № 3 – „Двойка медиа конвертори, единият от които TEMPEST Level A”;- Обособена позиция № 4 – „Измервателни low-loss RF - кабели за прецизни измервания в диапазона DC - 18 GHz”; - Обособена позиция № 5 – „Аудио аксесоари”

Краен срок за получаване на оферти:

04/04/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 05.03.2019 г., 09.05часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 05.03.2019 г., 09:06 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 05.03.2019 г., 09:07 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 05.03.2019 г., 09:29 часа)

 Разяснения

 (Публикувано на 11.03.2019 г., 17:15 часа)

 
Организиране на обучения в областта на защитата на комуникационните и информационните системи (КИС)
There are no translations available.

 Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП (Публикувано на 05.03.2019 г., 12.13 часа)

 Становище а извършена проверка от външен експерт по чл. 229а от ЗОП (Публикувано на 05.03.2019 г., 12.15 часа)

Име:

Организиране на обучения в областта на защитата на комуникационните и информационните системи (КИС)

Номер на поръчката в РОП:

01666-2019-0006

Описание:

Предметът на поръчката включва организиране и провеждане на 13 бр. специализирани обучения в областта на комуникационните и информационните системи, както следва:

1. CompTIA Security+ Certification или еквивалентно — 6 бр. участници.

2. EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH) или еквивалентно — 5 бр. участници.

3. EC-Council Licensed Penetration Tester (LPT) или еквивалентно — 2 бр. участници.

4. EC-Council Computer Hacking Forensics Investigator (CHFI) или еквивалентно — 2 бр. участници.

5. EC-Council Certified Security Analyst (ECSA) или еквивалентно — 4 бр. участници.

6. Linux Professional Institute ниво LPIC-1: Linux administrator или еквивалентно — 10 бр. участници.

7. Linux Professional Institute ниво LPIC-2: Linux Engineer или еквивалентно — 12 бр. участници.

8. Linux Professional Institute ниво LPIC-3: Linux Enterprise Professional Certification или еквивалентно — 9 бр. участници.

9. Въведение в програмирането с Java или еквивалентно — 6 бр. участници.

10. Advanced C++ или еквивалентно — 5 бр. участници.

11. Introduction to programming — Microsoft course #10975A или еквивалентно — 1 бр. участник.

12. Паралелно програмиране на C с използване на MPI и OpenMP, nVidia CUDA, OpenCL или еквив. — 4 бр. участници.

13. Програмиране на C/C++ с Qt/GTK или еквив. — 4 бр. участници

Краен срок за получаване на оферти за участие:

08/04/2019 17:30

Решение за откриване

(Публикувано на 05.03.2019 г., 10.03 часа)

Обявление за поръчка

(Публикувано на 05.03.2019 г., 10.05 часа)

Документация с приложения

(Публикувано на 05.03.2019 г., 10.15 часа)

еЕЕДОП

(Публикувано на 05.03.2019 г., 11.17 часа)

 

 

 
Доставка на офис обзавеждане по спецификация за целите на проект BG65ISNP001-6.006-0004-C01 E-mail
There are no translations available.

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897246)

Номер на поръчката:

01666-2019-0004

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на офис обзавеждане по спецификация“ за целите на проект BG65ISNP001-6.006-0004-C01

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на офис обзавеждане по спецификация“ за целите на проект BG65ISNP001-6.006-0004-C01 „Създаване на Център за изследване на сигурността на комуникационни и информационни системи на стратегически обекти, част от критичната инфраструктура” по договор № 812108-70/03.10.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Национална програма на България за подпомагане от Фонд „Вътрешна сигурност”, съфинансиран от Европейския съюз.

Краен срок за получаване на оферти:

04/04/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 01.03.2019 г., 11:12 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 01.03.2019 г., 11:14 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 01.03.2019 г., 11:26 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 01.03.2019 г., 11:29 часа)

 
Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация
There are no translations available.

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896389)

Номер на поръчката:

01666-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация, по обособени позиции: - Обособена позиция № 1 „Дънна платка”; - Обособена позиция № 2 „Процесор”.

Краен срок за получаване на оферти:

29/03/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 17:12 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 17:14 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 17:26 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 17:29 часа)

 
„Комплексна услуга по организация на две експертни срещи по проект 820354-SANS-ISFP-2017-AG-IBA-AMON „Неформална група на експертите по изпиране на пари”, финансирана по Фонд „Вътрешна сигурност” на ЕС
There are no translations available.

Документ:

Социални и други специфични услуги - обществени поръчки (896347)

Номер на поръчката в РОП:

01666-2019-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Комплексна услуга по организация на 2 експертни срещи по проект 820354-SANS-ISFP-2017-AG-IBA-AMON „Неформална група на експертите по изпиране на пари”, финансирана по Фонд „Вътрешна сигурност” на ЕС

Описание:

Предоставяне на услуги по логистично и техническо осигуряване включващи хотелско настаняване, трансфер, храна, кафе паузи, оборудвани зали, материали и др. за провеждане на 2 експертни срещи с прогнозен брой 16 участници за I-ва и 100 за II-ра). Планирани за периода от 02.06.2019 г. до 07.06.2019 г.

Краен срок за получаване на оферти за участие:

29/03/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 15:03 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 15:05 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 15:11 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 15:13 часа)