Стартира изпълнението на проект № HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004452 „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България”
There are no translations available.

logoPack

 На 07 март 2013 г. в сградата на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) на бул. „Черни връх” № 45 се проведе работна среща по откриването на проект HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004452 „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България”.

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Специфична програма „Превенция и борба с престъпността” (ISEC) на Европейската комисия.

 Бенефициент по проекта е ДАНС, а партньор и събенефициент е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

        Основната цел на проекта е изграждане на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, което ще функционира на база 24/7. Проектът е с обща продължителност 24 месеца, като общият му бюджет възлиза на приблизителната сума от 2 600 000 евро.

        В рамките на периода за изпълнението на проекта се предвижда да бъдат проведени работни семинари, учебни посещения с цел обмяна на опит и най-добри практики, както и закупуване на необходимото техническо и софтуерно оборудване за изграждането на Националното звено.

 В работната среща по откриването на проекта участваха председателят на ДАНС г-н Владимир Писанчев, председателят на КЗЛД г-жа Венета Шопова и членовете на екипа по проекта от страна на ДАНС и КЗЛД, които ще бъдат пряко ангажирани в дейностите по неговото изпълнение. Присъстваха и представители на Дирекция „Комуникационни и информационни системи”-МВР и на Главна дирекция „Гранична полиция”-МВР.

Работната среща беше открита с встъпителна реч на председателя на ДАНС г-н Владимир Писанчев, който отправи приветствие към участниците и представи важността на обработката на резервационни данни за пътниците като инструменти за идентифицирането на терористи и членове на престъпни групи.

Към участниците в срещата се обърна и председателят на КЗЛД г-жа Венета Шопова, която изрази готовност за тясно сътрудничество в рамките на проекта и представи националната и европейска нормативна база в областта на защитата на личните данни.

Проектът бе представен от неговия ръководител – г-жа Виолета Дъчева, която запозна участниците с основната цел, дейности и предвидените за постигане резултати. 

 

1 5541 1 5546 1 5563 1 5569

 

 

 

1 EUflag

Съфинансиран по програма „Превенция и борба с престъпността” на ЕС

Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union