Заключителна конференция по проект на ДАНС по ОПАК, договор № 14-22-16/12.09.2014 г.
There are no translations available.

На 03.07.2015 г. в сградата на Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС) на бул. „Черни връх” № 45 се проведе заключителната конференция по проекта на ДАНС „Надграждане на получените знания и развиване на специфични компетентности на служителите от Държавна агенция „Национална сигурност” при изпълнението на законовите им правомощия”, по сключения с Управляващия орган на ОПАК договор № 14-22-16/12.09.2014 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Конференцията беше открита от административния секретар на ДАНС Любомир Осенов. Той даде висока оценка на изпълнените от Агенцията общо шест проекта по ОПАК, в които около 1500 служители на ДАНС са преминали обучения за повишаване на специфични компетентности.

Ръководителят на проекта Николай Петков представи извършените дейности и постигнатите резултати.

На конференцията присъстваха експерти от Апелативната специализирана прокуратура, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Националната разузнавателна служба, Служба „Военна информация” към Министерството на отбраната, Държавната комисия по сигурността на информацията, Института по публична администрация при Министерския съвет и представители на изпълнителя по дейност 2 от проекта - АСАП ЕООД.

- приветствие на административния секретар на ДАНС Любомир Осенов

- презентация

- програма 

1 1