Заключителна конференция по проект на ДАНС по ОПАК, дог. № 13-32-9/05.02.2014 г.
There are no translations available.

На 02.07.2015 г. в сградата на Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС) на бул. „Черни връх” № 45 се проведе заключителната конференция по проекта на ДАНС „Въвеждане на стандартна информационно-комуникационна система със защитен Интернет портал за електронно обслужване на държавната администрация, бизнеса и гражданите при прилагане на мерките за превенция на изпиране на пари и финансиране на тероризъм” по Договор № 13-32-9/05.02.2014 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Конференцията беше открита от заместник-председателя на ДАНС г-н Недялко Недялков. Той подчерта, че основна цел на проекта е повишаване на интегритета на финансовата система, чрез навременно подаване на информацията по ЗМИП и ЗМФТ, както и запазване на нивото на адекватност и съответствие с международните стандарти в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Извършените дейности и постигнатите по проекта резултати представи ръководителят на проекта г-н Недко Крумов.

На пресконференцията присъстваха г-н Тошко Тодоров – заместник-председател на Сметната палата, представители на Българската народна банка, Прокуратурата на Република България, Държавната комисия по хазарта, Агенция „Митници”, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, търговските банки, Камарата на частните съдебни изпълнители и ФК „Кеш експрес сървис” ЕООД.

- приветствие от заместник-председателя на ДАНС Недялко Недялков

- презентация

- програма

1 1 2 1