Конференция по проект на ДАНС по ОПАК, договор № ЦА-12-22-41/06.06.2013 г.
There are no translations available.

На 14 март 2014 г. в сградата на Държавна агенция „Национална сигурност” на бул. „Черни връх” № 45 се проведе конференция за отчитане на междинните резултати  от изпълнението на проект „Повишаване на административния капацитет на държавни служители на ДАНС в областта на съвременните методи и практики по превенция и противодействие на корупцията в Изпълнителната, Съдебната и Законодателната власт”, реализиран с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” на Европейския съюз, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Дейностите по проекта са в съответствие с приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” на ОПАК.

Общата цел на проекта е разширяване нивото на професионална компетентност и административен капацитет на държавните служители от специализирани звена в централната администрация на ДАНС и нейните териториалните поделения. Основна задача е предоставянето на допълнителни обучения на служителите за по-ефективно и ефикасно изпълнение на техните задължения по противодействие на корупцията. С обученията се цели подпомагане на усилията за осигуряване съответствие на национално и териториално равнище за дейностите по превенция на корупцията по отношение на лицата, заемащи висши държавни длъжности.

Предвидените обучения са в съответствие със стратегическите цели на ОПАК по превенция на корупцията, прозрачност на съдебната система и компетентна и ефективна държавна администрация.

В резултат от изпълнението на Дейност 2 по проекта - ”Първи обучителен модул”: „Повишаване на професионалната квалификация в областта на съвременните методи и практики по превенция на корупцията в изпълнителната, съдебната и законодателна власт”, общо 95 държавни служители от 29 звена на централната и териториалната администрация на ДАНС са преминали съответни обучения в Института по публична администрация от едни от най-добрите експерти в сферата на антикорупционната политика.

- презентация

1 5599 1 1 5602 1 1 5628 1 1 5630