79 служители на Държавна агенция „Национална сигурност” преминаха обучения по комуникационни умения
There are no translations available.

В съответствие с графика по проект № ЦА-12-22-22/06.06.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приключиха предвидените по дейност 2 обучения по комуникационни умения от Каталога за 2013 г. на Института по публична администрация.

Общо 79 служители на Държавна агенция „Национална сигурност” участваха в 8 обучения по следните тематики:

     - Връзки с обществеността;

     - Практически умения за ефективни комуникации;

     - Специфика на междукултурните комуникации.

Служителите оценяват обученията като успешни и полезни за пряката им работа. Прекият ефект от тях е повишаване на професионалната компетентност, което е елемент от системата за мотивация в ДАНС.

От месец октомври 2013 г. стартира дейност 1 от проекта „Чуждоезиково обучение по английски език от Каталог за 2013 г.”, в рамките на която специализирани обучения по английски език ще преминат 224 агенти на ДАНС.