Проект на ДАНС по ОПАК, договор № ЦА-12-22-41/06.06.2013 г.
There are no translations available.

Държавна агенция „Национална сигурност” е бенефициент по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по силата на договор ЦА-12-22-41/06.06.2013г., сключен между Агенцията и Управляващия орган на програмата в Република България. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е на стойност 89 957, 84 лева и се изпълнява по Приоритетна ос ІІ, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08 и продължителност на изпълнение 12 месеца. 

Проект „Повишаване административния капацитет на държавни служители на ДАНС в областта на съвременните методи и практики по превенция и противодействие на корупцията в Изпълнителната, Съдебната и Законодателната власт” цели създаването на методи и механизми за удовлетворяване потребността от специфични специализирани обучения в областта на превенцията и противодействието на корупцията сред лица, заемащи висши държавни длъжности, действията на които са предпоставка за създаването на рискове и заплахи за Националната сигурност на Република България.

Целия текст виж тук>>