Проекти по ОПАК
There are no translations available.

 logoopak


 

 
Държавна агенция „Национална сигурност” е бенефициент по ОПАК
There are no translations available.

Към декември 2014 г. Държавна агенция „Национална сигурност” е бенефициент по шест договора за изпълнение на проекти за повишаване на знанията и уменията на служителите. Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

През изминалия програмен период 2007-2013 г. Държавна агенция „Национална сигурност” приключи успешно четири проекта:

ЦА-12-22-22/06.06.2013 г. "Повишаване на чуждоезиковата компетентност и комуникационните умения на служители на Държавна агенция „Национална сигурност”, на окончателна стойност 75 470 лв.;

ЦА-12-22-42/06.06.2013 г. "Повишаване компетентността на служителите и качеството на дейностите на Държавна агенция „Национална сигурност” и оптимизиране взаимодействието й с държавните институции, бизнеса и гражданите", на окончателна стойност 70 363 лв.;

ЦА-12-22-41/06.06.2013 г. "Повишаване административния капацитет на държавни служители на ДАНС в областта на съвременните методи и практики по превенция и противодействие на корупцията в изпълнителната, съдебната и законодателната власт", на окончателна стойност 72 965 лв.;

СА-12-22-2/06.06.2013 г. „Повишаване на професионалната компетентност на служителите на ДАНС за по-ефективно и ефикасно изпълнение на функциите им по защита на националната сигурност от посегателствата върху Националната система за защита на класифицираната информация”, на окончателна стойност 802 700 лева.

Проектите бяха осъществени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В изпълнение на Концепцията за организацията и управлението на Държавна агенция „Национална сигурност” обучението на служителите в ДАНС е непрекъснат процес. Знанията и уменията на работещите в Агенцията трябва да съответстват на промените в средата за сигурност и на развитието на съвременното общество. Изпълнението на проектите допринесе за достигането на общата цел на ОПАК за изграждането на компетентна администрация. Включилите се в обученията по проектите придобиха нови знания и умения. Те успешно се прилагат в ежедневната дейност по разкриването, противодействието и предотвратяването на замисляни и осъществявани посегателства срещу националната сигурност на Република България. Ръководството на Държавна агенция „Национална сигурност” оценява положително постигнатите резултати, преминалите обучения служители също изразяват удовлетвореност.

По приключилите проекти са обучени 1400 служители на ДАНС. Те са преминали чуждоезикови обучения по английски език, комуникативни умения, обучения за повишаване знанията и уменията в областта на компютърните технологии, повишаване на професионалната квалификация в областта на съвременните методи и практики по превенция на корупцията в изпълнителната, съдебната и законодателната власт.

В изпълнение на условията за информация и публичност са проведени три откриващи, една информационна и четири заключителни конференции. Информация за целите и резултатите от проектите беше публикувана в национални печатни и електронни медии.

До месец септември 2015 г.  ще    бъдат изпълнени  още  два    проекта: № 13-32-9/05.02.2014 г. и № 14-22-16/12.09.2014 г., финансирани чрез Оперативна програма „Административен капацитет”.

Проект №14-22-16/12.09.2014 г. „Надграждане на получените знания и развиване на специфични компетентности на служителите от Държавна агенция „Национална сигурност” при изпълнението на законовите им правомощия” предвижда да продължат специфичните обучения за служителите на ДАНС чрез надграждане на резултатите от обучението по предходните проекти. Това са чуждоезиково обучение по английски език от каталога на Института по публична администрация към Министерския съвет (ИПА); обучение по прилагане на АПК от каталога на ИПА; специализирани обучения по превенцията и противодействието на изпирането на пари при изпълнение на законовите функции на служителите на ДАНС, по изготвяне на риск-анализи при защитата на стратегическите обекти и за прилагането на НК и НПК при изпълнението на законовите функции на ДАНС.

В обученията по проекта ще се включат 206 служители на Държавна агенция „Национална сигурност”. Проведена е откриващата среща по проекта, в напреднал етап е изпълнението на основните дейности по проекта.

По проект №13-32-9/05.02.2014 г. „Въвеждане на стандартна информационнo-комуникационнa система със защитен Интернет портал за електронно обслужване на държавната администрация, бизнеса и гражданите при прилагане на мерките за превенция на изпиране на пари и финансиране на тероризъм” се предвижда осигуряването на модерно и качествено електронно административно обслужване на бизнеса, гражданите и държавната администрация, които попадат в кръга на задължените лица съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризъм. Чрез въвеждането на информационни и комуникационни технологии за оптимизация на работните процеси ще се подобри отчетността, ефективността и бързината на процеса.

Към настоящия момент Агенцията е придобила достатъчно практически опит и притежава необходимия експертен ресурс, за да разработва и осъществява проекти и през следващия финансов период.

 
Държавна агенция „Национална сигурност” е бенефициент по ОПАК
There are no translations available.

Към декември 2013 г. Държавна агенция „Национална сигурност” е бенефициент по четири договора за изпълнение на проекти за повишаване на знанията и уменията на служителите й. Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целия текст виж тук>>

 
Откриваща среща по проект на ДАНС по ОПАК, договор № 14-22-16/12.09.2014 г.
There are no translations available.

На 28.10.2014 г. от 10.30 ч. в сградата на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) се проведе откриваща среща по проекта на ДАНС „Надграждане на получените знания и развиване на специфични компетентности на служителите от Държавна агенция „Национална сигурност” при изпълнението на законовите им правомощия”, по сключен договор с Управляващия орган на ОПАК № 14-22-16/12.09.2014 г.

Срещата беше открита от Любомир Осенов – административен секретар на ДАНС. Приветствие към участниците произнесе г-жа Моника Димитрова-Бийчър, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет”. Проектът бе представен от ръководителя му Николай Петков.

Гости на срещата бяха г-н Кирил Хаджихристев, заместник-министър на вътрешните работи, представители на Националната разузнавателна служба, Служба „Военна информация”, Държавната комисия по сигурността на информацията и Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.

приветствие на Любомир Осенов, административен секретар на ДАНС

презентация

програма

брошура-1

брошура-2

3-1 2-1 1-1

 
Заключителна конференция по проект на ДАНС по ОПАК, договор № 14-22-16/12.09.2014 г.
There are no translations available.

На 03.07.2015 г. в сградата на Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС) на бул. „Черни връх” № 45 се проведе заключителната конференция по проекта на ДАНС „Надграждане на получените знания и развиване на специфични компетентности на служителите от Държавна агенция „Национална сигурност” при изпълнението на законовите им правомощия”, по сключения с Управляващия орган на ОПАК договор № 14-22-16/12.09.2014 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Конференцията беше открита от административния секретар на ДАНС Любомир Осенов. Той даде висока оценка на изпълнените от Агенцията общо шест проекта по ОПАК, в които около 1500 служители на ДАНС са преминали обучения за повишаване на специфични компетентности.

Ръководителят на проекта Николай Петков представи извършените дейности и постигнатите резултати.

На конференцията присъстваха експерти от Апелативната специализирана прокуратура, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Националната разузнавателна служба, Служба „Военна информация” към Министерството на отбраната, Държавната комисия по сигурността на информацията, Института по публична администрация при Министерския съвет и представители на изпълнителя по дейност 2 от проекта - АСАП ЕООД.

- приветствие на административния секретар на ДАНС Любомир Осенов

- презентация

- програма 

1 1
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 1 of 4