ДАНС стартира проекти с финансовата подкрепа на Фонд „Вътрешна сигурност”, съфинансиран от ЕС
There are no translations available.

Държавна агенция „Национална сигурност” стартира следните проекти, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Фонд „Вътрешна сигурност”, съфинансиран от Европейския съюз:

-    По процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG65ISNP001-6.006, проект с наименование „Създаване на Център за изследване на сигурността на КИС на стратегическите обекти, част от критичната инфраструктура”, по договор № 812108-70/03.10.2017г., с продължителност 26 месеца и проект с наименование „Обучение за контраразузнавателна и информационна защита на стратегически обекти”, по договор № 812108-69/03.10.2017г., с продължителност 24 месеца;

-    По процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG65ISNP001-5.011 с наименование „Въвеждане на специализиран софтуер за анализ на финансово-разузнавателна информация”, по договор с рег. № 812108-82/11.10.2017 г., с продължителност 24 месеца.

Безвъзмездната финансова помощ по трите проекта възлиза на 3 878 199 лв.

В резултат на дейностите по проектите ще бъдат повишени административният и технологичен капацитет на компетентните органи за противодействие на съвременните и нововъзникващи заплахи към стратегическите обекти, част от критичната инфраструктура, от значение за националната сигурност. Ще се създаде център за изследвания в областта на сигурността на комуникационните и информационните системи на стратегическите обекти и ще бъдат разработени указания по отношение на сигурността им.

Проект „Въвеждане на специализиран софтуер за анализ на финансово-разузнавателна информация” е насочен към постигането на заложена в политическия диалог между България и ЕК цел за повишаване нивото на ефективност и своевременност при извършване на финансово-разузнавателен анализ и пълно изпълнение на изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета, в т.ч. осигуряване на звената за финансово разузнаване с адекватни ресурси (технически), както и с оглед изрична препоръка, отправена към България от Съвета на Европа.

Изпълнението на дейностите по проектите ще спомогне за повишаването на капацитета на Република България за ефективно управление на рискове и кризи и за подготовката на критичната инфраструктура, национална и европейска, срещу инциденти, свързани със сигурността на комуникационните и информационните системи. Ще бъде изградена и ще започне да функционира система за анализ на финансово-разузнавателна информация и ще бъде подобрен обменът на информация.

В цялостната рамка на Фонд „Вътрешна сигурност” финансовата помощ по Инструмента се предоставя за подпомагане на полицейското сътрудничество, обмена и достъпа до информация, предотвратяването на престъпността и борбата с трансграничната, тежката и организираната престъпност, включително тероризма, корупцията, трафика на наркотици, трафика на хора и оръжия, експлоатацията на незаконна имиграция, сексуалната експлоатация на деца, разпространението на изображения на насилие с деца и детската порнография, киберпрестъпността, изпирането на незаконно придобити средства, защитата на населението и на критичната инфраструктура срещу инциденти, свързани със сигурността, както и ефективното управление на рисковете и кризисните ситуации, свързани със сигурността, като се отчитат общите политики (стратегии, цикли на политики, програми и планове за действие), законодателство и практическо сътрудничество, увеличаване на капацитета на държавите членки и на Съюза за ефективно управление на рискове и кризи, свързани със сигурността, и подготвяне и защита на населението и на критичната инфраструктура срещу терористични нападения и други инциденти, свързани със сигурността.

 project logo

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Вътрешна сигурност”, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Държавна агенция „Национална сигурност” и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.

-                    По процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG65ISNP001-6.006, проект с наименование „Създаване на Център за изследване на сигурността на КИС на стратегическите обекти, част от критичната инфраструктура”, по договор № 812108-70/03.10.2017г., с продължителност 26 месеца и проект с наименование „Обучение за контраразузнавателна и информационна защита на стратегически обекти”, по договор № 812108-69/03.10.2017г., с продължителност 24 месеца;

-                    По процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG65ISNP001-5.011 с наименование „Въвеждане на специализиран софтуер за анализ на финансово-разузнавателна информация”, по договор с рег. № 812108-82/11.10.2017 г., с продължителност 24 месеца.

Безвъзмездната финансова помощ по трите проекта възлиза на 3 878 199 лв.

                   В резултат на дейностите по проектите ще бъдат повишени административният и технологичен капацитет на компетентните органи за противодействие на съвременните и нововъзникващи заплахи към стратегическите обекти, част от критичната инфраструктура, от значение за националната сигурност. Ще се създаде център за изследвания в областта на сигурността на комуникационните и информационните системи на стратегическите обекти и ще бъдат разработени указания по отношение на сигурността им.

                   Проект „Въвеждане на специализиран софтуер за анализ на финансово-разузнавателна информация” е насочен към постигането на заложена в политическия диалог между България и ЕК цел за повишаване нивото на ефективност и своевременност при извършване на финансово-разузнавателен анализ и пълно изпълнение на изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета, в т.ч. осигуряване на звената за финансово разузнаване с адекватни ресурси (технически), както и с оглед изрична препоръка, отправена към България от Съвета на Европа.

Изпълнението на дейностите по проектите ще спомогне за повишаването на капацитета на Република България за ефективно управление на рискове и кризи и за подготовката на критичната инфраструктура, национална и европейска, срещу инциденти, свързани със сигурността на комуникационните и информационните системи. Ще бъде изградена и ще започне да функционира система за анализ на финансово-разузнавателна информация и ще бъде подобрен обменът на информация.

В цялостната рамка на Фонд „Вътрешна сигурност” финансовата помощ по Инструмента се предоставя за подпомагане на полицейското сътрудничество, обмена и достъпа до информация, предотвратяването на престъпността и борбата с трансграничната, тежката и организираната престъпност, включително тероризма, корупцията, трафика на наркотици, трафика на хора и оръжия, експлоатацията на незаконна имиграция, сексуалната експлоатация на деца, разпространението на изображения на насилие с деца и детската порнография, киберпрестъпността, изпирането на незаконно придобити средства, защитата на населението и на критичната инфраструктура срещу инциденти, свързани със сигурността, както и ефективното управление на рисковете и кризисните ситуации, свързани със сигурността, като се отчитат общите политики (стратегии, цикли на политики, програми и планове за действие), законодателство и практическо сътрудничество, увеличаване на капацитета на държавите членки и на Съюза за ефективно управление на рискове и кризи, свързани със сигурността, и подготвяне и защита на населението и на критичната инфраструктура срещу терористични нападения и други инциденти, свързани със сигурността.