InformationОпровержение на изнесените данни за ДАНС от депутатите от ПП РЗС
There are no translations available.

В отговор на твърденията на независимите народни представители Емил Василев, Тодор Великов, Георги Терзийски и Кристияна Петрова ръководството на Държавна агенция "Национална сигурност" предоставя следната информация:

В Държавна агенция "Национална сигурност" реализирането на кадровата политика се извършва при спазване на законовите разпоредби и вътрешноведомствените нормативни актове - Закона за ДАНС и Правилника за неговото прилагане, Концепция за организацията и управлението на Държавна агенция "Национална сигурност" и Стратегия за управление на "Човешките ресурси" в ДАНС.

За подбора на кадри в ДАНС, както и за кариерното развитие на служителите в агенцията, е създадена стройно изградена система. Въведен е механизъм, при който никой да не може да взима и изпълнява еднолично решения, включително и председателят на агенцията.

Директорите на основните структурни звена в агенцията в зависимост от конкретните потребности за човешки ресурси, на базата на оперативната обстановка, предлагат да бъдат назначени служители със съответен профил. При проучване на кандидатите за работа в ДАНС се проверяват техните интелектуални, личностни и физически качества. Подлежи на проверка и тяхната медицинска и психологическа годност. Системата за подбор е взаимствана от най-добрите практики в сродните партньорски служби.

Кариерното развитие на служителите се основава на тяхната компетентност, квалификация, натрупан опит, доказани личностни качества и личния им принос за постигане на целите на ДАНС. От особено значение е спазването на Конституцията и законите на Р България и на Етичния кодекс за поведението на държавните служители на ДАНС. Въведена е система за оценяване на резултатите. Тя обхваща дейността на всяко структурно звено на агенцията. Оценен е и приносът на всеки служител за крайния продукт на агенцията и това е обвързано с кариерното му развитие. Критериите са базирани на оценки не само на прекия ръководител, но са съгласувани и с всички последващи нива, като служителите имат възможност да възразяват срещу атестационните си оценки. Оценяването на служителите е обективен и справедлив процес.

От създаването на ДАНС до настоящия момент в дирекция "Човешки ресурси" не са постъпвали декларации, че съществуват йерархични връзки между държавните служители в агенцията. Подобни декларации служителите са длъжни да подадат при постъпване на работа в ДАНС или в 7-дневен срок от настъпване на подобна зависимост. Проверки са извършвани и от дирекциите "Сигурност на ДАНС" и "Инспекторат". Не са установени несъответствия между подадените декларации и действителното състояние. Не са установени данни за наличие на йерархична зависимост между служителите на ДАНС.

Проверки за финансовото състояние и подбора на човешките ресурси в ДАНС са извършвани и от оторизираните за целта държавни институции – парламентарната Комисия за контрол на ДАНС и Сметната палата.

Проверките от страна на Народното събрание са установили, че правилата за постъпване на работа и кариерното развитие на кадрите са спазени. Изцяло е премахната възможността за субективизъм при подбора. Одитните доклади на Сметната палата за 2009 г. (за периода 1.04.2008 – 31.12.2008 г.)  и 2010 г. (за периода 1.01.2009 – 31.12.2009 г.) са констатирали, че действията на агенцията са законосъобразни.

Ръководството на ДАНС застава зад своите служители с убеденост, че в агенцията работят почтени, честни и отдадени на работата си служители.

Резултатите от тяхната дейност са показателни – за първото полугодие на 2010 г. е установено повишение на резултатността от дейността на ДАНС. Осъществени са 692 реализации от оперативните структури. Ежемесечно това са 116 реализации, като за сравнение през 2009 г. са се осъществявали 55 средномесечни реализации.

По различни състави на Наказателния кодекс са образувани 302 досъдебни производства и 98 прокурорски преписки. Наложени са 124 принудителни административни мерки срещу лица по ЗЧРБ, ЗДАНС, Кодекса на труда и Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, оръжията и боеприпасите.

Подобрено е и нивото на сътрудничеството с другите държавни институции. В резултат е преустановена престъпна дейност по 322 случая за първото шестмесечие на тази година срещу 376 случая за цялата 2009 г., което е почти 2 пъти повече.

Запорираните средства и имущества за периода 2009 – 2010 г. са в размер на 80 млн. лв.

Предотвратени са схеми за ощетяване на републиканския бюджет за 200 млн. лв.

Пресечени са международни канали за пране на пари за над 1 млрд.лв.

Иззети са наркотични вещества на стойност 67 млн. лв. за периода 2009 – 2010 г.

Реализациите на агенцията са в областите енергетика, застрахователна и банкова система, митници, данъци и такси, инвестиционни и инфраструктурни проекти, изделия и технологии с възможна двойна употреба, пране на пари, съдебна система, незаконно производство и разпространение на оръжие и международен тероризъм.

Същевременно трябва да се отбележи, че след направената структурна реформа реално съкратени са над 600 души, а резултатността от работата е повишена почти двойно. Постигането на по-високи резултати с оптимизиране на броя на личния състав е пряка функция и на прилаганата от ръководството на агенцията кадрова политика.

Категорично неоснователни са твърденията за извършени кражби и злоупотреби в имота на ДАНС в Банкя. Имотът – публична държавна собственост, е приет за управление от ДАНС с протокол от 27.05.2009 г. При приемането е констатирано лошото състояние на наличната инфраструктура и необходимостта от извършване на основни ремонти. До момента на предоставяне на имота за ползване от агенцията той не е бил охраняван. За извършените до 27 май 2009 г. кражби на движимо имущество от Банкя граждани са сигнализирали нееднократно РПУ – Банкя.

Предоставянето на имота за нуждите на ДАНС е било с цел той да послужи за изграждането на учебен център за обучение на служители. С оглед съкращението на бюджетните разходи през настоящата година обаче стана ясно, че е нецелесъобразно да се инвестира в подобен имот. Съкратените капиталови разходи на ДАНС и необходимостта от основен ремонт на сградите в Банкя бяха сред основните аргументи да отпадне необходимостта от ползване на имота. Не без значение е и фактът, че само за охрана на сградите в Банкя агенцията отпускаше по 20 000 лв. месечно.

С Решение на Министерски съвет от 4.06.2010 г. беше отнето правото на управление на имота от ДАНС. В приемно-предавателния протокол, предаден на Областна управа – София област на 15.06.2010 г., не са констатирани липси.

Във връзка с оптимизиране на дейността и намаляване на средствата бяха извършени съкращения предимно в Дирекция "Технически операции" (структурните звена с основни функции и задачи защита средствата за връзка). В резултат на тази реформа бяха запазени в пълен обем дейностите на ДАНС, възложени със закон, и се постигна драстично ограничаване на разходите. Пример за това е реорганизацията само на един от обектите на територията на страната, с която бяха спестени средства в размер на 1 385 054 лв. от бюджета на ДАНС.

С оглед на изнесените данни и факти, ръководството на ДАНС оценява изнесената от независимите народни представители информация като груб опит за дискредитиране на агенцията и на нейните служители.

Ще бъдат предприети необходимите мерки за сезиране на органите на прокуратурата на Р България за извършено престъпление по чл. 148, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и 2 и с чл. 147, ал. 1, предложение първо от Наказателния кодекс, като ще бъдат предоставени в пълен обем документи, които да докажат несъстоятелността на твърденията.

ДАНС ще сезира и председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева за поведението на народните представители.

Ръководството на ДАНС ще насърчи всички лично засегнати от изявленията служители да потърсят правата си по съдебен ред.

 
Press Release
On the 13-th of April, fulfilling its statutory functions, the State Agency for National Security (SANS) held a meeting with representatives of the electric distribution companies, operating in Bulgaria. They were requested to provide information in accordance with art. 129, paragraph 3 of the SANS Act.
 
After the Reform SANS Is an Effective Counterintelligence and Security Service

C h a n g e s   i n   t h e   A g e n c y ’ s   S t r u c t u r e

The amendments, undertaken at the end of 2009 in the SANS Act and in the regulations on its implementation, facilitated the Agency’s reform and the optimization of its work. The adopted changes eliminated the strictly fixed structure and the names of some units and allowed the implementation of adaptable management approach. Firstly, the ineffective duplication of activities performed by the Agency and the Ministry of Interior (MI) was avoided. Secondly, the Agency’s structure was reformed in view of the security environment dynamics and the necessity to concentrate Agency’s resources in relation to the emerging threats and risks.

Together with this, the reform was done by taking into account the available technological, technical, financial and human resources, in order to be rationally distributed and effectively used. The units were structured considering the specific character of the activities and based on linear, structural and geographical principle, i.e. according to their administrative functions and the performed functions related with the national security protection. The four general directorates, six other directorates and structures with functions duplicating MI’s functions, were closed down. The unit of advisors to the Agency’s Chairperson was also excluded from the structure thus enhancing a clearer responsibility allocation of the senior management. The legislative changes also allow the ad hoc establishment of new departments in order to settle specific problems.

R e d u c t i o n   o f   M a n a g e r i a l   P o s i t i o n s   a n d   A d m i n i s t r a t i o n

The restructuring included changes of the staff within SANS - together with the reform in the specialized departments there was a significant reduction in the administration staff number. The redundant management levels and positions were also removed. By the conducted reforms, the following two objectives were accomplished. First, a manageability rate was achieved, such that a manager at a specific level has 6 to 8 subordinates to work with. Second, the balance was restored between the number of employees engaged directly with implementation of measures related to the national security protection and the number of employees having subsidiary functions.

By the end of 2009 the employees within the operative structures were 64% of the whole staff number and those within the administration were 20%. At present, the personnel allocation is changed, thus 70% of the Agency’s employees perform direct operative tasks and the administrative functions are part of the duties of 15% of the staff. In 2009 the managerial personnel was 18% of the staff and now the percent is reduced to 14%. In total, SANS personnel was reduced with more than 23,5% as a result of the structural changes and in realization of the regulations set by the Ministry of Finance to the budget organizations.

The structural reform within SANS is a respond to the necessity of achieving higher efficiency and effectiveness in its activities. The expected result is a final transformation of SANS into an open, constantly changing system, which quickly adopts to the security environment dynamics. The structural reform was combined with an overall change in the activity’s organization and the building of specific institutional culture, sense of belonging and empathy to the challenges which the Agency faces. The reorganization was conducted mainly in two directions: defining the priorities of the work and motivating the employees to work according to the defined priorities and the set tasks.

P r i o r i t i e s

The priorities of the Agency are set out in details in the SANS Concept. The priorities are taken from the main mission of SANS – national security protection. Main focus is put on: counteracting the processes negative for the security; prevention and neutralization of risks and threats related to: the state administration and local government functioning; the critical infrastructure, mainly in the field of energy; the democratic processes and constitutional order. The extrinsic tasks fell off which are within MI’s competences regarding the criminal and economical crimes, drug trafficking and implementation of repression measures against specific categories of persons.

M o t i v a t i n g   t h e   S t a f f

Motivating the staff is related to the setting of specific and clear tasks, as well as to the way the remuneration is defined. The SANS Act and the State Budget of the Republic of Bulgaria Act  stipulate the remuneration amount. A new detail is that this amount depends on the results of the work of each employee and the assessment on the whole unit’s performance where the employee works. Thus, objectivity is achieved in determining the remuneration amount, depending on the individual contribution.

The contribution’s determination is based on an elaborated unified assessment system for the individual results. The achieved objectives and the employees’ behavior, as a whole, are incorporated in a system of criteria for assessment and the assessment process is transparent and apparent for everyone within the Agency. The implemented system facilitates clear formulation of objectives, objective results reporting and purposive regulation of the working environment, ensures putting efforts in the desired direction, sustainability of the achievements and last but not least,  following the ethics in the interpersonal relations and the state loyalty.

The changes within SANS are aimed at the Agency’s transformation into a modern counterintelligence and security service and into an integral part of the national security protection system.

 
<< Start < Prev 141 142 143 144 Next > End >>

Page 141 of 144