Опровержение на изнесените данни за ДАНС от депутатите от ПП РЗС
There are no translations available.

В отговор на твърденията на независимите народни представители Емил Василев, Тодор Великов, Георги Терзийски и Кристияна Петрова ръководството на Държавна агенция "Национална сигурност" предоставя следната информация:

В Държавна агенция "Национална сигурност" реализирането на кадровата политика се извършва при спазване на законовите разпоредби и вътрешноведомствените нормативни актове - Закона за ДАНС и Правилника за неговото прилагане, Концепция за организацията и управлението на Държавна агенция "Национална сигурност" и Стратегия за управление на "Човешките ресурси" в ДАНС.

За подбора на кадри в ДАНС, както и за кариерното развитие на служителите в агенцията, е създадена стройно изградена система. Въведен е механизъм, при който никой да не може да взима и изпълнява еднолично решения, включително и председателят на агенцията.

Директорите на основните структурни звена в агенцията в зависимост от конкретните потребности за човешки ресурси, на базата на оперативната обстановка, предлагат да бъдат назначени служители със съответен профил. При проучване на кандидатите за работа в ДАНС се проверяват техните интелектуални, личностни и физически качества. Подлежи на проверка и тяхната медицинска и психологическа годност. Системата за подбор е взаимствана от най-добрите практики в сродните партньорски служби.

Кариерното развитие на служителите се основава на тяхната компетентност, квалификация, натрупан опит, доказани личностни качества и личния им принос за постигане на целите на ДАНС. От особено значение е спазването на Конституцията и законите на Р България и на Етичния кодекс за поведението на държавните служители на ДАНС. Въведена е система за оценяване на резултатите. Тя обхваща дейността на всяко структурно звено на агенцията. Оценен е и приносът на всеки служител за крайния продукт на агенцията и това е обвързано с кариерното му развитие. Критериите са базирани на оценки не само на прекия ръководител, но са съгласувани и с всички последващи нива, като служителите имат възможност да възразяват срещу атестационните си оценки. Оценяването на служителите е обективен и справедлив процес.

От създаването на ДАНС до настоящия момент в дирекция "Човешки ресурси" не са постъпвали декларации, че съществуват йерархични връзки между държавните служители в агенцията. Подобни декларации служителите са длъжни да подадат при постъпване на работа в ДАНС или в 7-дневен срок от настъпване на подобна зависимост. Проверки са извършвани и от дирекциите "Сигурност на ДАНС" и "Инспекторат". Не са установени несъответствия между подадените декларации и действителното състояние. Не са установени данни за наличие на йерархична зависимост между служителите на ДАНС.

Проверки за финансовото състояние и подбора на човешките ресурси в ДАНС са извършвани и от оторизираните за целта държавни институции – парламентарната Комисия за контрол на ДАНС и Сметната палата.

Проверките от страна на Народното събрание са установили, че правилата за постъпване на работа и кариерното развитие на кадрите са спазени. Изцяло е премахната възможността за субективизъм при подбора. Одитните доклади на Сметната палата за 2009 г. (за периода 1.04.2008 – 31.12.2008 г.)  и 2010 г. (за периода 1.01.2009 – 31.12.2009 г.) са констатирали, че действията на агенцията са законосъобразни.

Ръководството на ДАНС застава зад своите служители с убеденост, че в агенцията работят почтени, честни и отдадени на работата си служители.

Резултатите от тяхната дейност са показателни – за първото полугодие на 2010 г. е установено повишение на резултатността от дейността на ДАНС. Осъществени са 692 реализации от оперативните структури. Ежемесечно това са 116 реализации, като за сравнение през 2009 г. са се осъществявали 55 средномесечни реализации.

По различни състави на Наказателния кодекс са образувани 302 досъдебни производства и 98 прокурорски преписки. Наложени са 124 принудителни административни мерки срещу лица по ЗЧРБ, ЗДАНС, Кодекса на труда и Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, оръжията и боеприпасите.

Подобрено е и нивото на сътрудничеството с другите държавни институции. В резултат е преустановена престъпна дейност по 322 случая за първото шестмесечие на тази година срещу 376 случая за цялата 2009 г., което е почти 2 пъти повече.

Запорираните средства и имущества за периода 2009 – 2010 г. са в размер на 80 млн. лв.

Предотвратени са схеми за ощетяване на републиканския бюджет за 200 млн. лв.

Пресечени са международни канали за пране на пари за над 1 млрд.лв.

Иззети са наркотични вещества на стойност 67 млн. лв. за периода 2009 – 2010 г.

Реализациите на агенцията са в областите енергетика, застрахователна и банкова система, митници, данъци и такси, инвестиционни и инфраструктурни проекти, изделия и технологии с възможна двойна употреба, пране на пари, съдебна система, незаконно производство и разпространение на оръжие и международен тероризъм.

Същевременно трябва да се отбележи, че след направената структурна реформа реално съкратени са над 600 души, а резултатността от работата е повишена почти двойно. Постигането на по-високи резултати с оптимизиране на броя на личния състав е пряка функция и на прилаганата от ръководството на агенцията кадрова политика.

Категорично неоснователни са твърденията за извършени кражби и злоупотреби в имота на ДАНС в Банкя. Имотът – публична държавна собственост, е приет за управление от ДАНС с протокол от 27.05.2009 г. При приемането е констатирано лошото състояние на наличната инфраструктура и необходимостта от извършване на основни ремонти. До момента на предоставяне на имота за ползване от агенцията той не е бил охраняван. За извършените до 27 май 2009 г. кражби на движимо имущество от Банкя граждани са сигнализирали нееднократно РПУ – Банкя.

Предоставянето на имота за нуждите на ДАНС е било с цел той да послужи за изграждането на учебен център за обучение на служители. С оглед съкращението на бюджетните разходи през настоящата година обаче стана ясно, че е нецелесъобразно да се инвестира в подобен имот. Съкратените капиталови разходи на ДАНС и необходимостта от основен ремонт на сградите в Банкя бяха сред основните аргументи да отпадне необходимостта от ползване на имота. Не без значение е и фактът, че само за охрана на сградите в Банкя агенцията отпускаше по 20 000 лв. месечно.

С Решение на Министерски съвет от 4.06.2010 г. беше отнето правото на управление на имота от ДАНС. В приемно-предавателния протокол, предаден на Областна управа – София област на 15.06.2010 г., не са констатирани липси.

Във връзка с оптимизиране на дейността и намаляване на средствата бяха извършени съкращения предимно в Дирекция "Технически операции" (структурните звена с основни функции и задачи защита средствата за връзка). В резултат на тази реформа бяха запазени в пълен обем дейностите на ДАНС, възложени със закон, и се постигна драстично ограничаване на разходите. Пример за това е реорганизацията само на един от обектите на територията на страната, с която бяха спестени средства в размер на 1 385 054 лв. от бюджета на ДАНС.

С оглед на изнесените данни и факти, ръководството на ДАНС оценява изнесената от независимите народни представители информация като груб опит за дискредитиране на агенцията и на нейните служители.

Ще бъдат предприети необходимите мерки за сезиране на органите на прокуратурата на Р България за извършено престъпление по чл. 148, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и 2 и с чл. 147, ал. 1, предложение първо от Наказателния кодекс, като ще бъдат предоставени в пълен обем документи, които да докажат несъстоятелността на твърденията.

ДАНС ще сезира и председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева за поведението на народните представители.

Ръководството на ДАНС ще насърчи всички лично засегнати от изявленията служители да потърсят правата си по съдебен ред.