ДАНС не разполага с установени данни за финансиране на тероризъм в България
There are no translations available.

Във връзка с публикации в медиите по повод Годишния доклад за дейността на Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС (САД ФР) за 2015 г., акцентиращи върху извадки от доклада, свързани със съмнения за финансиране на тероризъм, уточняваме следното:

Ежегодните доклади, които публикува САД ФР се изготвят в изпълнение на международните изисквания и съдържат обзор на получаваната и анализирана информация по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма. В този смисъл отчетеното от  САД ФР засилено получаване на информация относно вероятна съпричастност на български физически лица към дейността на "Ислямска държава" се основава на информацията, подадена от финансовия сектор на базата на тяхната субективна преценка и отчита активизираната превантивна дейност на този сектор. Получаваната информация е обект съответно на приоритетен анализ от страна на САД ФР.

Следва да се посочи, че САД ФР няма оперативни или разследващи функции и дори след този анализ става въпрос само и единствено за съмнение. Въпросните случаи са били обект на задълбочени проверки от страна на съответните оперативни структури и не са потвърдени по никакъв начин.

САД ФР, подобно на финансово-разузнавателните служби на други държави, получава и съответно анализира информация за наличие на съмнение относно изпиране на пари или финансиране на тероризъм. Тази информация се предоставя на САД ФР предимно от финансовия сектор като доклади за съмнителни операции и е преимуществено основана на наблюдение на финансовите операции с цел превенция. Подаването на доклади за финансиране на теороризъм се извършва на базата на определени формални критерии (изготвени от съответните международни организации) - например операции с определена периодичност, връзка със зони на конфликт, частично съвпадение на данните на лица с включените в списъците на ООН или ЕС за тероризъм и др. Информацията, получавана в САД ФР от чуждите финансово-разузнавателни служби, също се базира изцяло на постъпили при тях доклади за съмнителни операции, които подлежат на допълнителен финансово-разузнавателен анализ и последваща проверка. 

Резултатите от анализа на САД ФР се предоставят по компетентност на оперативни дирекции в ДАНС, други служби за сигурност, МВР и/или прокуратура за последваща проверка. Статистически данни, представляващи некласифицирана информация, са публикувани в доклада.

В този смисъл в доклада на САД ФР не е изразена позиция, че е установено участие на български граждани във финансиране на "Ислямска държава". Отразено е единствено наличието на горепосочените формални критерии, на базата на които докладващите лица и институции са преценили дадени финансови операции като съмнителни по отношение на финансирането на тероризма.

Отново подчертаваме, че информацията, получавана от докладващите на САД ФР лица, е изключително важна с оглед превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма, като една от целите на изготвяния годишен доклад на САД ФР е да даде насоки и да насърчи финансовия сектор и останалите групи лица при осъществяване на тази превантивна дейност.