Изменения на ППЗДАНС, касаещи достъпа до определените стратегически зони в стратегическите обекти от значение за националната сигурност съгласно ПМС 181/2009 г.
There are no translations available.

С постановление на Министерски съвет № 234/31.08.2015 г., обнародвано в „Държавен вестник”, бр. 68/04.09.2015 г., са приети изменения на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” (ППЗДАНС), касаещи членове 40-47, във връзка с изпълнението на дейността по чл. 4, ал. 4 от ЗДАНС – „Самостоятелно или съвместно с други специализирани органи Агенцията осигурява контраразузнавателна защита на стратегически за страната обекти и дейности”.

Обръщаме внимание на ръководителите на стратегическите обекти и на възлагащите стратегически дейности, че с измененията са въведени въпросници (чл. 44, ал. 1 от ППЗДАНС за „попълнен въпросник” - приложение № 6), които следва да бъдат попълвани от страна на кандидатите за издаване на разрешения за работа или за извършване на конкретно възложена задача в стратегическите зони и зоните свързани с изпълнението на стратегически дейности.

В тази връзка, по отношение на заварените правоотношения (процедури за издаване на разрешения за работа или за извършване на конкретно възложена задача, които още не са приключили), следва да се прилагат новите изисквания на ППЗДАНС, като в допълнение на вече изпратените от Вас искания/писма с приложени документи, да бъдат попълнени и предоставени от лицата гореспоменатите въпросници.

В графата „обект” от въпросника, изрично да се посочи в коя/кои стратегически зони ще има достъп лицето, кандидатстващо за издаване на разрешение, съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 на ППЗДАНС.

По отношение на издаването на разрешения за извършване на конкретно възложена задача, в искането/писмото да бъде отбелязан срокът за изпълнение на задача.

Съгласно чл. 44, ал.1 разрешенията се издават от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” или от оправомощени от него длъжностни лица, по писмено искане на ръководителя на стратегическия обект или на възлагащия съответната дейност или на оправомощени от тях лица. Обръщаме внимание да се спазва разпоредбата на чл. 44, тъй като в практиката са установени редица случаи писма да се изпращат от други правни субекти извън обхвата на чл. 44.

Разрешенията за работа или за извършване на конкретна задача в стратегически обекти или дейности по чл. 44, ал. 2 важат за срока на заемане на съответната длъжност или за срока на изпълнение на конкретната задача но не повече от 3 години. В тази връзка ръководителите на стратегически обекти или възлагащи стратегически дейности е необходимо незабавно да уведомяват Агенцията (чл. 46, ал. 2 от ППЗДАНС) при промяна на обстоятелствата по чл. 45, ал. 1 от ППЗДАНС по отношение на техни служители, с цел прилагане на разпоредбата на чл. 46, ал.1 за отнемане на издадено разрешително. Както отнемането, така и отказът за издаване на разрешение за работа или за извършване на конкретно възложена задача в стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности, се изпращат на ръководителя на стратегическия обект или на възложителя на съответната дейност.