Сметната палата завери без резерви Годишния финансов отчет на ДАНС
There are no translations available.

На 08.08.2014 г. Сметната палата предостави на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” одитен доклад и одитно становище от извършения финансов одит на Годишния финансов отчет на Агенцията за 2013 г.

Сметната палата е приела, че през отчетния период разходването на бюджетните средства е извършвано след прецизно анализиране на разходите, потребностите и приоритетите при изпълнение на зоконово определените функции и задачи на Държавна агенция „Национална сигурност”, при спазване на принципите на законосъобразност, икономичност, ефективност, ефикасност и публичност.

След извършения финансов одит Сметната палата заверява Годишния финансов отчет на ДАНС за 2013 г. без резерви.