Нормативна уредба на статута на служителите на закритата Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” на Министерството на вътрешните работи
There are no translations available.

Поради повишен интерес към изпълнението на приетите със Закона за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” (ЗДАНС) изменения и допълнения, които уреждат статута на служебните и трудовите правоотношения на служителите на закритата Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” (ГДБОП) на Министерството на вътрешните работи, ДАНС информира следното:

Служебните и трудовите правоотношения на служителите на закритата ГДБОП-МВР преминават в правоотношения с ДАНС, „когато отговарят на изискванията за работа в нея”, съгласно Раздел ІІ от Глава седма на ЗДАНС. Това означава, че по отношение на постъпващите на работа в ДАНС служители на закритата структура на МВР следва без изключение да се приложат изискванията, прилагани за всички кандидати за постъпване на служба в Агенцията.

Съответствието с изискванията за работа в ДАНС се преценява с оглед законовите изисквания за постъпване на служба, съгласно ЗДАНС, Правилник за прилагане на ЗДАНС (ППЗДАНС) и Наредба І-1 от 16.09.2008 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност”.

І. Първото изискване от процедурата по проучване на кандидати, съгласно чл. 54, ал. 1 ЗДАНС, е кандидатът да подаде заявление за това, като липсата на подадено заявление от служител на ГДБОП води до отпадане на основанието за провеждане на по-нататъшните стъпки за преценка за съответствие и за реално преминаване на правоотношението в такова с ДАНС.

ІІ. При вече подадено заявление, се провежда процедура по проверка на съответствието на служителя на ГДБОП с останалите изисквания за заемане на длъжност в ДАНС, включително със специфичните изисквания, разписани в чл. 53 от ЗДАНС.

ІІІ. В чл. 72 на ППЗДАНС е установено изискване на проверка на психологическата годност на кандидатите за работа, като в допълнение, с оглед яснота на компетенциите при извършване на проучването на кандидатите, в чл. 32з, т. 5 от ППЗДАНС на САД „Човешки ресурси” изрично е предоставено правомощието по извършване на полифизиографско изследване.

ІV. В съответствие със законовото оправомощаване по чл. 53, ал. 2 от ЗДАНС специфичните изисквания за кандидатите за работа са определени в чл. 3 от Наредба І-1 от 16.09.2008 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност”.

Предвид това, че държавните служители от ГДБОП са преминали сходни етапи при назначаването им в МВР, същите не преминават два от етапите за проверка на съответствие със специфичните изисквания, а именно – медицински преглед за установяване на здравословното им състояние и тест за установяване нивото на физическата им годност (чл. 4, ал. 2 от същата Наредба)

В чл. 13 от Наредбата са посочени правилата за установяване на психологическа годност, посочена като изискване в ППЗДАНС.

Според изхода от проверката на служителите от ГДБОП:

1. Ако съответният служител не отговаря на тези изисквания, няма да настъпи ефектът на „преминаването”.

2. При установено съответствие на изискванията, на служителя се предлага длъжност в ДАНС.

В заключение, процесът по преминаване на служебните и трудови правоотношения на служителите на бившата ГДБОП се извършва в пълно съответствие с нормативните изисквания.