Поради повишен обществен интерес във връзка с прилагане на ЗЗКИ ДАНС информира следното:
There are no translations available.

По отношение функциите на Държавна агенция "Национална сигурност" като орган, извършващ проучванията за надеждност

Съгласно чл. 11, ал. 2, т. 1 от ЗЗКИ, Държавна агенция „Национална сигурност” извършва проучванията за надеждност на лицата, на които е необходимо да работят с класифицирана информация, и издава, прекратява, отнема или отказва разрешение за достъп до съответното ниво на класификация.

Изрично посочено в закона изключение са случаите по чл. 22, ал. 1, т. 5 от ЗЗКИ по отношение на обикновеното проучване за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Поверително”, което съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗКИ се извършва от служителя по сигурността на информацията след писмено разпореждане на ръководителя на организационната единица.

В проучването задължително се изясняват обстоятелствата по чл. 40, ал. 1.

По отношение на изискването по чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗЗКИ – разрешение за достъп до класифицирана информация да се издава на лице, което не е осъждано

При изясняване на обстоятелствата по чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗЗКИ  се прилагат Задължителните указания на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ), издадени на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗЗКИ и въз основа на Решения на ДКСИ № 208-I/18.11.2004 г. и № 68-I/25.10.2011 г. В тях изрично са посочени хипотезите, при които, въпреки наличието на осъждане, лицето отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗЗКИ – амнистия, освобождаване от наказателна отговорност и пълна реабилитация.  

Съгласно хипотезите по т. ІІ от указанията, проучваното лице отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗЗКИ, когато е налице  амнистия, освобождаване от наказателна отговорност или пълна реабилитация, с изключение на извършени тежки престъпления и престъпления против мира и човечеството. В тези случаи лицето се счита за неосъждано.

Съгласно хипотезите по т. ІІІ от указанията, проучваното лице не отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗЗКИ, когато е налице условно осъждане, помилване, осъждане и последваща непълна реабилитация, прекратяване на наказателното производство със споразумение. В тези случаи лицето се счита за осъждано.

 

По отношение на контролната дейност на Държавна агенция "Национална сигурност"

В изпълнение на чл. 11. ал. 2, т. 3 от ЗЗКИ, Държавна агенция „Национална сигурност” осъществява пряк контрол по защита на класифицираната информация и по спазването на законовите разпоредби в тази област, съгласно правомощията, разписани в чл. 12 от ЗЗКИ и конкретните процедури, разписани в Наредбата за реда за извършване на проверките за осъществяване на пряк контрол по защита на класифицираната информация.

В изпълнение на чл. 9, т. 3 от Наредбата ДАНС осъществява инцидентни проверки при получаване на сигнал за опасност от възникване или в случай на възникнал нерегламентиран достъп до класифицирана информация.

Съгласно чл. 1, ал. 2 от Наредбата събраната по време на проверките информация може да бъде използвана и предоставяна само за целите на защитата на класифицираната информация, в т.ч. за реализиране на административнонаказателна или наказателна отговорност.

Нерегламентиран достъп

Съгласно § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗЗКИ,  „нерегламентиран достъп до класифицирана информация” е разгласяване, злоупотреба, промяна, увреждане, предоставяне, унищожаване на класифицирана информация, както и всякакви други действия, водещи до нарушаване на защитата й или до загубване на такава информация. За нерегламентиран достъп се счита и всеки пропуск да се класифицира информация с поставяне на съответен гриф за сигурност или неправилното му определяне, както и всяко действие или бездействие, довело до узнаване от лице, което няма съответното разрешение или потвърждение за това.