Решение за отмяна на Решението за избиране на председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, прието от Народното събрание на 14 юни 2013 г.
There are no translations available.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Отменя Решението за избиране на председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, прието от Народното събрание на 14 юни 2013 г.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков