Съобщение до задължените субекти по чл. 4 от ЗМИП
There are no translations available.

На 11.02.2020 г. влезе в сила изменението в чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП (ПМС № 17/06.02.2020 г., обн. ДВ бр.12/11.02.2020 г.), а именно:

Чл. 67. (1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им. В плана се включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризъм.”

ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ, че изготвените и приетите от задължените субекти по чл. 4 от ЗМИП планове за обучение за 2020 г. НЕ СЕ ИЗПРАЩАТ В ДАНС.