Информация за Годишния доклад за дейността на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2011 г.
There are no translations available.

Годишният доклад за дейността на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2011 г. е изготвен и представен в Министерския съвет в съответствие със срока по чл. 132, ал. 3 от ЗДАНС.

Със свое Решение № 448/01.06.2012 г. Министерският съвет на Република България одобрява и предлага на Народното събрание да разгледа и приеме доклада.

Докладът е разгледан на заседание на Постоянната парламентарна комисия за контрол на ДАНС на 12.07.2012 г. В своето становище (поверително) Комисията: оценява високо анализа в доклада; отчита, че Агенцията е отговорила на насоките, дадени от Комисията след предишния отчетен период и отправя бележки и препоръки по отношение на доклада и бъдещата работа на Агенцията. В заключението към становището си, Комисията дава добра оценка и препоръчва на Народното събрание да приеме доклада.

Годишният доклад за дейността на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2011 г. е разгледан на заседание на Народното събрание на Република България на 13.09.2012 г. и е приет с Решение на Народното събрание от същата дата.В съответствие със становището на Постоянната парламентарна комисия за контрол на ДАНС, от страна на ръководния състав в Агенцията са отчетени направените бележки и е създадена необходимата организация за изпълнение на отправените препоръки.