Бланки - образци, утвърдени от директора на САД ФР

Декларация за членовете на Нотариалната камара на Република България и Камарата на частните съдебни изпълнители във вр. с чл. 64, ал. 3 от ППЗМИП – Обр. ЕВПКПИПФТ 2020

Декларация за членовете на Института на дипломираните експерт-счетоводители във вр. с чл. 64, ал. 3 от ППЗМИП – Обр. ЕВПКПИПФТ т.12/2020

Декларация за членовете на адвокатските колегии във вр. с чл. 64, ал. 3 от ППЗМИП – Обр. ЕВПКПИПФТ т.15/2020

Декларация за посредниците и агентите на доставчиците на платежни услуги, застрахователите и презастрахователите от друга държава членка, които извършват дейност директно на територията на Република България при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги Обр. ДДПУ-ЗП/ГП 

Декларация на представител/агент на доставчиците на платежни услуги по чл. 4, т. 2 от ЗМИП/застрахователите и презастрахователите по чл. 4, т. 5 от ЗМИП, във вр. с чл. 65, ал. 2 от ППЗМИП – Обр. ДДПУ-ЗП/ВПКПИПФТ 2020

Уведомление за определянето или смяната на служителя по чл. 106, ал. 2 от ЗМИП – Обр. ЗМИП 2018 СС 

Уведомление за определянето или смяната на служителя по чл. 106, ал. 2 от ЗМИП за лицата по чл. 4, т. 2, 4, 6, 7, 12 – 27 и 29 – 32 от ЗМИПОбр. ЗМИП 2018 СС – ЮЛ 

Уведомление за определянето или смяната на служителя по чл. 106, ал. 2 от ЗМИП за лицата по чл. 4, т. 2, 4, 6, 7, 12 – 27 и 29 – 32 от ЗМИПОбр. ЗМИП 2018 СС – ФЛ  

Информация за членовете на Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и на Института на дипломираните експерт-счетоводители и членовете на адвокатските колегии, във вр. с чл. чл. 64, ал. 5 от ППЗМИП – Обр. ЗМИП 2020 Ч 

NOTIFICATION ON SUSPICIOUS OPERATION/TRANSACTION/CLIENT - Sample LMML 2020

Уведомление за плащане в брой на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, съгласно чл.76, ал.1 от ЗМИП и чл.54, ал.1 от ППЗМИП – Образец

Уведомление за плащане в брой на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, съгласно чл.76, ал.1 от ЗМИП и чл.54, ал.1 от ППЗМИП – Образец