Законодателна промяна в действащия Закон за мерките срещу изпиране на пари /ЗМИП/
There are no translations available.

Считано от 26.07.2011г. е в сила законодателна промяна в действащия Закон за мерките срещу изпиране на пари /ЗМИП/, изразяваща се в изменение на разпоредбата на чл.3, ал.2, т.31 и т.32 от закона чрез включване на нови категории лица – по чл.3, ал.2, т.31 от ЗМИП лица, които по занятие извършват счетоводни услуги и по чл.3, ал.2, т.32 - частни съдебни – изпълнители/ЧСИ/.

Разпоредбата на чл.16, ал.1 от ЗМИП / изм. ДВ бр.1 от 2011г., изм. ДВ, бр.31 от 2003г., изм. ДВ бр.109 от 2007г. в сила от 01.01.2008г. въвежда задължение на лицата по чл.3, ал.2 и 3 от ЗМИП в 4-месечен срок от регистрацията си  да приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари (ВПКПИП), които се утвърждават от Председателя на ДАНС.

Съобразно с принципа на действие на новоприетите норми на чл.3, ал.2, т.31 и т.32 от ЗМИП занапред, в обхвата на приложното поле на чл.16, ал.1 от ЗМИП попадат :

1.     Лица, които по занятие извършват счетоводни услуги. Спрямо тях се прилагат следните срокове за изпълнение :

-   До 27.11.2011г. вкл. – приемане на на  ВПКПИП

- До 14-дневен срок от приемането им – изпращане на приетите ВПКПИП за утвърждаването им от Председателя на ДАНС.

След тези дати при установено и доказано неизпълнение на това задължение се прилага :

-         санкционната норма на чл.23, ал.3 от ЗМИП, приложима спрямо физически лица, допуснали или извършили нарушението, която предвижда налагане на глоба от 200 до 2000лв., ако деянието не съставлява престъпление

-         санкционната норма на чл.23, ал.4 от ЗМИП, приложима спрямо еднолични търговци или юридически лица, която предвижда налагане на глоба от 2000 до 50 000лв., ако деянието не съставлява престъпление.

2. Частни съдебни – изпълнители. Спрямо тях се прилагат следните срокове за изпълнение :

-   До 27.11.2011г. вкл. – приемане на на  ВПКПИП

- До 14-дневен срок от приемането им – изпращане на приетите ВПКПИП за утвърждаването им от Председателя на ДАНС.

След тези дати при установено и доказано неизпълнение на това задължение се прилага:

-         санкционната норма на чл.23, ал.3 от ЗМИП, приложима спрямо физически лица, допуснали или извършили нарушението, която предвижда налагане на глоба от 200 до 2000лв., ако деянието не съставлява престъпление

-         санкционната норма на чл.23, ал.4 от ЗМИП, приложима спрямо еднолични търговци или юридически лица, която предвижда налагане на глоба от 2000 до 50 000лв., ако деянието не съставлява престъпление.

Забележка: на основание чл.16, ал.4 от ЗМИП професионалните организации и сдружения на лицата по чл.3, ал.2, т.31 и чл.3, ал.2, т.32 от ЗМИП, съгласувано с ДАНС, могат да приемат единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари , към които членовете на тези организации и сдружения могат да се присъединяват в срок до 27.11.2011г. с декларация. Единните вътрешни правила и декларациите се изпращат в ДАНС в 14-дневен срок от приемането им.